Aplitové žíly v granitech

(... ŽÍLY, JEŽ VZNIKALY PO UTUHNUTÍ ŽULOVĚHO MASÍVU - NATLAČENÍM ZBYTKOVÉ TAVENINY DO ROZEVŘENÝCH PUKLIN APOD.)
("... text v přípravě..." )
text v přípravě

(1) ...

P1010130_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_krizeni_zil_aplitu_a_01_1

... aplity (resp. aplitické žuly či granitové aplity) tvoří pravé nebo ložní žíly pronikající staršími horninami podél puklin (nebo vrstevních spár) a mají charakter tenkých deskovitých těles (1), primárně jsou vázány na granity; krystalizace magmatu - proniklého do volných prostor rozevřených puklin - probíhala rychle a výsledná stejnoměrně zrnitá hornina je tak zpravidla mnohem jemnozrnnější (zde zrna kolem 1 mm (2)), než okolí; aplit má světlou barvu a podobné složení jako granit, minerály při jeho vzniku krystalovaly "současně" (!); v tomto konkrétním případě je to živec (3) a křemen, v malém množství slída (muskovit a biotit); bílá zrna živců jsou hypidiomorfně omezena, zrna křemene (hnědě zabarvená až čirá) jsou omezena alotriomorfně (4); na vzorku vlevo je patrna hrubá struktura granitu v okolí aplitové žíly; žluto-rezaté zabarvení pravého vzorku je způsobeno oxidy železa; tmavá část vzorku (zcela vpravo) je vzhled zvětralého povrchu horniny...
(Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

poznámka:
(1) aplit tvoří poměrně slabé žíly uvnitř granitů, často pospolu s pegmatity, do nichž může přecházet; většina aplitů vzniká z reziduí unikajících z tuhnoucích granitů (obsahují-li roztoky těkavé látky, vzniká pegmatit, v opačném případě aplit); existují též aplity jiného složení (např. syenitový nebo dioritový)
(2) zrna do 2 mm = aplit, zrna nad 2 mm = pegmatit (J. Zimák: Petrografie magmatitů, katedra geologie PřF UP Olomouc, říjen 2005, str. 31) 
(3) cca mikroklin + kyselý plagioklas (oligoklas)?
(4) struktura aplitů je obvykle panalotriomorfní (synonymum "aplitická") = hornina je složena z alotriomorfních zrn (minerály nemají vlastní krystalové tvary), jež krystalovaly "současně" s přechodem do hypidiomorfně zrnité struktury (zrna jsou částečně omezena krystalovými plochami)

P1010138_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_krizeni_zil_aplitu_detail_a_01

... situace v terénu - křížení žil granitových aplitů - nahoře vidíme pěkně vypreparovanou tenkou žílu "jednoduchého" aplitu, v pravé části se tato žíla kříží s tlustší zonální žílou aplitu; žíly vznikly v otevřených puklinách horninového masivu porfyrického granitu (= veškerá okolní hornina kolem žil)...
(Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010150_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_jednoducha_zila_aplitu_detail_a_01

... detail tenké žíly "jednoduchého" aplitu...
(Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010139_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_jednoducha_zila_aplitu_detail_a_01

... detail vypreparované tenké žíly "jednoduchého" aplitu...
(Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010138_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_krizeni_zil_aplitu_detail_a_01

... detail křížení aplitových žil (naznačeno čarami)...
(Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010135_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_zila_zonalniho_aplitu_a_01

... detail tlustší žíly granitového aplitu se zonálním vývojem; jde o tzv. pravou žílu, jež proráží porfyrický biotitický granit (typ G1), resp. tvoří výplň kdysi otevřené pukliny...
(Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010010_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_a_01

... aplit
(Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)