Malý (geologický) slovník

Odborným termínům se někdy vyhnout nedá a potřebují vysvětlení... :-)

("vše řazeno dle abecedy")

další - základní informace - hledejte v Encyklopedii geologie prof. Jana Petránka (1) (částečně k dispozici on-line) a v různé literatuře

osobní poznámka:
"... prapůvodní pohnutkou důvodem pro psaní tohoto článku, je mé opakované zjištění, že ani rozsáhlé geologické encyklopedie neobsahují vše co by chtěl zájemce znát, je tak potřeba čerpat z dalších zdrojů (českých i cizích), dokonce i z naučně-populárních, dále z různých vědeckých prací, článků a dokonce z diplomových prací bakalářských, magisterských či doktorských studií; velmi zajímavými zdroji jsou vysokoškolské učebnice (často bežně nedostupné), přednášky (moderně k dispozici on-line) a zejména monografie i literatura oborů geologii příbuzných či s geologií souvisejících...; nepřeberným zdrojem informací je internet..."
(ZN, 2022-04-03)


alotriomorfní
omezení minerálu
(text v přípravě)

difúze
(text v přípravě)

fluidum (mn. č. fluida)
je - z fyzikálního hlediska - látka dostatečné hustoty, spojující vlastnosti plynu a tekutiny aniž by byla plynem či ryzí tekutinou; její hustota (jež tlakem roste a na tlaku je závislá) dovoluje (agresivně) rozpouštět látky a zároveň snadno (díky nízké viskozitě, menší než u kapalin) pronikat horninami (tzv. difúzí); schopnost fluid rozpouštět látky stoupá s tlakem; důležité je, že všechna (nadkritická) fluida jsou navzájem úplně mísitelná a pro celou směs platí rovněž hraniční tlak a teplota; uvádí se (5), že fluida dokáží rozpouštět i těžko rozpustný Al2O3, K2O, Na2O, bór, TiO2 a SiO2; nadkritická fluida, jež pronikají do volných prostor (například do rozevřených puklin=vznik pegmatitů apod.) se označují (v geologii) jako "pneumatolytické roztoky" s teplotou vyšší než kritická teplota čisté vody (374 oC), (nejnověji též hydrotermální vysokoteplotní roztoky); 
fluida jsou nadkritické roztoky solí (voda je rozložena na kyslík a vodík), kdy se účastní i kysličník uhličitý a případně další těkavé složky (metan?) (5)

hydrotermální roztoky
vysokoteplotní - 700 - 300 oC, středněteplotní - 300 - 200 oC a nízkoteplotní - 200 - 50 oC (6)

hypidiomorfní omezení minerálu
(text v přípravě)

idiomorfní omezení minerálu
(text v přípravě)

panalotriomorfní struktura
(text v přípravě)