Mini "geolexikon"

Geolexikon je příručním "slovníkem geologických a souvisejících termínů" tohoto webu. Berlička pro čtení zveřejněných textů, při jejichž psaní se snažím odborným názvoslovím co nejvíc vyhnout. Často to však nejde a použité odborné názvy si žádají - alespoň stručné - vysvětlení. Pokud je to účelné, činím tak v závěru jednotlivých článků. Souborně je pak vše uvedeno zde v "geolexikonu". Termíny řadím abecedně, bez nároku na úplnost. U některých výrazů vkládám upřesňující odkazy pro případné další studium.

Zájemcům doporučuji Geologickou encyklopedii on-line, jejímž základem je Petránkova Malá encyklopedie geologie a (zejména) knižně vydané slovníky či encyklopedie, zabývající se geologickou a související tématikou:

1. PETRÁNEK, Jan. Encyklopedie geologie. x. vyd. Praha : Česká geologická služba, 2016. xxx s. ISBN 978-80-7075-901-1
2. PETRÁNEK, Jan. Malá encyklopedie geologie. 1. vyd. České Budějovice : nakladatelství, 1993. xxx s. ISBN xxxxxx.
3. SVOBODA, Josef a kol., Encyklopedický slovník geologických věd. Sv. 1, - A-M, 1. vyd. Praha : Academia, 1983, 920 str.
4. SVOBODA, Josef a kol., Encyklopedický slovník geologických věd. Sv. 2, - N-Ž, 1. vyd. Praha : Academia, 1983, 852 str.
xxx, (

("vše řazeno dle abecedy")


alotriomorfní
omezení minerálu
(text v přípravě)

difúze
(text v přípravě)

fluidum (mn. č. fluida)
je - z fyzikálního hlediska - látka dostatečné hustoty, spojující vlastnosti plynu a tekutiny aniž by byla plynem či ryzí tekutinou; její hustota (jež tlakem roste a na tlaku je závislá) dovoluje (agresivně) rozpouštět látky a zároveň snadno (díky nízké viskozitě, menší než u kapalin) pronikat horninami (tzv. difúzí); schopnost fluid rozpouštět látky stoupá s tlakem; důležité je, že všechna (nadkritická) fluida jsou navzájem úplně mísitelná a pro celou směs platí rovněž hraniční tlak a teplota; uvádí se (5), že fluida dokáží rozpouštět i těžko rozpustný Al2O3, K2O, Na2O, bór, TiO2 a SiO2; nadkritická fluida, jež pronikají do volných prostor (například do rozevřených puklin=vznik pegmatitů apod.) se označují (v geologii) jako "pneumatolytické roztoky" s teplotou vyšší než kritická teplota čisté vody (374 oC), (nejnověji též hydrotermální vysokoteplotní roztoky); fluida jsou nadkritické roztoky solí (voda je rozložena na kyslík a vodík), kdy se účastní i kysličník uhličitý a případně další těkavé složky (metan?) (5)

foliace
plochy krystalizační břidličnatosti, plochy druhotně (často tektonicky) vzniklé (3), negenetický-popisný termín (1)

hydrotermální roztoky
vysokoteplotní - 700 - 300 oC, středněteplotní - 300 - 200 oC a nízkoteplotní - 200 - 50 oC (6)

hypidiomorfní omezení minerálu
(text v přípravě)

idiomorfní omezení minerálu
(text v přípravě)

křemenec
(text v přípravě)

metamorfní facie
jsou společenstva metamorfovaných hornin, vzniklá za stejných teplotních a tlakových podmínek, a to izochemickou metamorfózou tj. bez přínosu látek zvenčí

panalotriomorfní struktura
(text v přípravě)

struktura horniny
vzájemný vztah součástí horniny (jejich tvar, velikost, omezení...)

textura horniny
prostorové uspořádání součástí horniny

stavba horniny
xxxP.S.
"... prapůvodní pohnutkou důvodem pro psaní mini geoslovníku, je mé opakované zjištění, že ani rozsáhlé geologické encyklopedie neobsahují vše co by chtěl zájemce znát, je tak potřeba čerpat z dalších zdrojů (českých i cizích), dokonce i z naučně-populárních, dále z různých vědeckých prací, článků a dokonce z diplomových prací bakalářských, magisterských či doktorských studií; velmi zajímavými zdroji jsou vysokoškolské učebnice (často bežně nedostupné), přednášky (moderně k dispozici on-line) a zejména monografie i literatura oborů geologii příbuzných či s geologií souvisejících...; nepřeberným zdrojem informací je internet..."
(ZN, 2022-04-03)