Geologická mapa a povrch terénu

"Geologická mapa je zmenšený a zevšeobecněný obraz geologické stavby většího či menšího území." (1)

Jako všechny mapy má i geologická mapa měřítko, které určuje, kolik centimetrů skutečných (v krajině, v terénu) odpovídá jednomu centimetru na mapě. Má-li mapa například měřítko 1 : 200 000, odpovídá 1 centimetr na mapě 200 000 centimetrům skutečným (tj. 2 kilometrům). Čím je menší číslo v pravé části číselného vyjádření měřítka, tím mám "mapu většího měřítka", která mi zobrazuje menší rozlohu území ale zpravidla ve větších podrobnostech! Např. turistická mapa 1 : 25 000 je většího měřítka než ta samá ale v měřítku 1 : 50 000. Mapy většího měřítka mohou být podrobnější a zachytí více detailů v území (lze je tam zakreslit). Podrobnost též prakticky znamená že k tisku mapy - byť jde o zobrazení menšího území (než u mapy méně podrobné, tj. menšího měřítka, většího čísla v pravé části číselného zápisu měřítka) - budu potřebovat větší formát papíru (11). Tady občas dochází k nedorozuměním a zmatkům.

gm500-mapa_1093px_zajmove_uzemi

Geologická mapa ČR středního měřítka 1:500 000, dostupná v mapové aplikaci on-line (geografické i geodetické třídění, resp. schematická dle členění měřítek geologických map (12)) je nejméně podrobnou geologickou mapou ČR. Jedná se o mapu tzv. odkrytou, zobrazující horninové prostředí pod kvartérními sedimenty (2). Kružnicí je vyznačeno území zájmu tohoto webu - Ašsko a okolí.

"V bývalém Československu bylo velkým pokrokem dokončení geologického mapování v měřítku 1 : 200 000 v roce 1964. V tom jsme byli první na světě, další prvenství získala Česká republika tím, že pokryla území sérií geologických a tematických map v měřítku 1 : 50 000 (8). Nyní pokračuje základní geologické mapování podrobnější, v měřítku 1 : 25 000. Rozdíl není jen v podrobnosti, ale i v metodách terénního a laboratorního výzkumu i v počítačovém zpracování. V každé nové mapě jsou tisíce údajů o výskytu a složení hornin, o stratigrafii a tektonice, hydrogeologii, inženýrské a ekonomické geologii. Každý zmapovaný list pak zapadne do celkového obrazu geologického vývoje většího území." (1)

Základní geologické mapování České republiky v měřítku 1 : 25 000 je primární metodou poznání geologické stavby a vývoje území České republiky. Při základním geologickém mapování se využívá terénních prací, archivních údajů, laboratorních dat a poznatků ostatních geologických disciplín. (6) Veškeré podrobnosti o různých mapách (geologických, hydrogeologických, ložiskových atd.) lze nalézt v publikaci ČGU: Instrukce k využití souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů (9)

Česká geologická služby (ČGS) poskytuje "webové mapové služby" dle specifikace WMS v.1.3.0 Open Geospatial Consortium (OGC). Webové mapové služby (WMS (7)) jsou služby, které byly vyvinuty jako standard pro sdílení GIS dat v prostředí Internetu: metadatový katalog; sady dat; rozcestník mapových služeb
Podrobněji o geologických mapách: geologické mapovánímapy a data; geologie VŠB-geologické mapy
Tematicky uspořádaný rozcestník (přehled) všech (mapových) aplikací České geologické služby, dostupných on-line.
Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů jsou k dispozici on-line v Digitálním mapovém archivu  (List 11-11 Aš).

RYCHLÉ ODKAZY KE GEOLOGICKÝM MAPÁM (DOSTUPNÝCH ON-LINE)

Geovědní mapy - geologická mapa měřítka 1 : 50 000, jež disponuje mnoha vrstvami a doplňky (měření vzdáleností, hledání, tisk, souřadnice bodů atd.), ... mapa nemá geolokaci; o aplikaci/nápověda:

geoCRlom50

Mapa geologických zajímavostí České republiky (geologické zajímavosti ČR, verze 2.0 - ČGS+ČÚZK, vše o aplikaci); 
zobrazuje 2017 lokalit (stav k 3. 11. 2023) s geologickými zajímavostmi (10); max. zvětšení v aplikaci až do podrobnosti mapového podkladu ČÚZK (zobrazené měřítko "40 m"); mapa obsahuje méně podrobný popis (atributu prvku), tj. kliknutím do mapy se zobrazí tabulka v ploše s popisem, ovšem v menších informačních podrobnostech (!), než v geovědní mapě ČGS 2023 (viz níže); mapa je optimalizována pro dotyková zařízení a malé displeje; nápověda k ovládání mapy:

mapa_geol_zajimavosti_CGS

Geovědní mapy ČGS 2023 (geovědní mapa - ČGS+ČÚZK) je optimalizována pro mobilní zařízení (=obsahuje geolokaci), umí zvětšení až do podrobnosti mapového podkladu ČÚZK (zobrazené měřítko "40 m"); mapa obsahuje podrobný popis (atributu prvku), tj. kliknutím do mapy se zobrazí tabulka v ploše s podrobným popisem (jako v mapách "geocr50"); lze prohlížet v "režimu ortofoto"; nápověda k ovládání mapy:

geovedni-mapy-CGS-2023

Mapa - geohazardy (ČGS 2023)
 (mapa geohazardů - ČGS+ČÚZK) je optimalizována pro mobilní zařízení (=obsahuje geolokaci), umí zvětšení až do podrobnosti mapového podkladu ČÚZK (zobrazené měřítko "40 m"); mapa obsahuje podrobný popis (atributu prvku), tj. kliknutím do mapy se zobrazí tabulka v ploše s podrobným popisem (jako v mapách "geocr50"), lze prohlížet v "režimu ortofoto"; nápověda k ovládání mapy:

geologicke_hazardy

Mapa - popularizace (ČGS 2023) 
(mapa popularizace - ČGS+ČÚZK) je optimalizována pro mobilní zařízení (=obsahuje geolokaci), umí zvětšení až do podrobnosti mapového podkladu ČÚZK (zobrazené měřítko "40 m"); mapa obsahuje podrobný popis (atributu prvku), tj. kliknutím do mapy se zobrazí tabulka v ploše s podrobným popisem (jako v mapách "geocr50"), lze prohlížet v "režimu ortofoto"; nápověda k ovládání mapy:

popularizace-geologie

Geovědní mapy - geologická mapa (ČGS 2024) měřítka 1 : 25 000 v kladu listů Gauss–Krügerova zobrazení (S-42), jež disponuje mnoha vrstvami a doplňky (měření vzdáleností, hledání, tisk, souřadnice bodů atd.), ... mapa nemá geolokaci a klikem do plochy se zobrazí odkaz na podrobnou legendu; pro zobrazení Ašského regionu je potřeba zapnout vrstvu "S-42" - viz obrázek vlevo, vmapě lze přidat další vrstvy (například podkladovou - ortofoto, DMR 5g aj.); o aplikaci/nápověda:

geocr25-rastr-S-42

Historie geologického mapování území ČR
Česká geologická služba provozuje mapový server zobrazující dva soubory starých geologických map z území Čech a Moravy - rukopisné geologické mapy v měřítku 1 : 28 800 a tištěné geologické mapy v měřítku 1 : 144 000 (tzv. Haidingerovy) - odkaz: https://mapy.geology.cz/stare_mapy/

historicke_mapy_portal

Historie geologického mapování Ašska
text v přípravě

REUS

MOTTL

Ortofotomapy
Ortofotomapy jsou leteckými snímky zemského povrchu i s vegetací, stavbami, atd., hodí se zejména při hledání již neexistujících lomů, pískoven, zmizelých staveb, cest a podobně. Velmi zajímavá je - na webu dostupná - černobílá ortofotomapa z konce padesátých, začátku šedesátých a ze sedmdesátých let minulého století. Nové ortofotomapy jsou barevné (viz též mapy.cz, google.com atd.) - odkaz: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?permalink=d9b93e49d4b04ace21eccd4fca07e39b

ortofoto_assko_1948_1953_1966

Základní, katastrální a další mapy ČR - Geoprohlížeč ČÚZK 
zdroj: https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/

geoprohlizec_zu

Mapy povrchu terénu
v geoprohlížeči na geoportálu ČÚZK přidáme vrstvu "digitální model reliéfu terénu" (viz ZABAGED a nejpodrobnější Dmr5g) (13)

dig_model_reliefu_Dmr5g

Praktická ukázka vlivu velikosti měřítka na zobrazení mapy a velikosti území (výřezy jsou shodné velikosti) (11):

mer_1_ku_60480

měřítko 1 : 60480 = mapa menšího měřítka, než mapa níže zobrazená (ve výřezu je zobrazeno větší území a méně detailů)

mer_1_ku_15120

měřítko 1 : 15120 = mapa většího měřítka, než mapa výše zobrazená (ve výřezu je zobrazeno menší území a více detailů)

"Virtuální mapová sbírka" (chartae-antiquae.cz)
zdroj: http://www.chartae-antiquae.cz/cs/?view=49.9954,14.3536,8&year=1200,2000&scale=100,7500000

Beze jména

Zjednodušená geologická mapa České republiky
(zdroj: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologie-cr)


9870241

9878241

geol-mapa-1ku2250000-kartografie-praha-1972

příklad geologické mapy malého měřítka ("schematické" (12)) (1 : 2 250 000), (zdroj: JANOUŠOVÁ, Jaroslava a VOTÝPKA, Jan. Všechno bylo jinak: o minulosti země a vývoji povrchu Československa. Objektiv (Albatros). Praha: Albatros, 1980.)

Pestrost a složitost geologie České republiky dokumentuje jednak barevnost geologické mapy, jednak rozložení hornin na jejím povrchu 
Vyjádříme-li v procentech plochu jednotlivých hornin na povrchu geologické mapy České republiky (1:500 000) připadá pak na:
křídové sedimenty – 23,8%
sedimenty Karpat – 19,9%
silně metamorfované horniny (ruly, svory, amfibolity) – 17,0%
hlubinné vyvřeliny žulového typu – 10,0%
spodnokarbonské sedimenty – 7,1%
proterozoické sedimenty – 6,7%
staropaleozoické slepence a pískovce – 4,9%
permokarbonské sedimenty - 4,1%
slabě metamorfované horniny (fylity, zelené břidlice) – 2,5%
třetihorní vulkanity – 1,0%
třetihorní sedimenty – 1%
Pozn.: Další horniny nedosáhnou ani jednoho procenta, čtvrtohorní pokryv nebereme v úvahu
Uvedené geologické jednotky jsou jednak obrazem vývoje a geologického složení, jednak tvůrci povrchu krajiny. Například křídové sedimenty jsou na rovinách a pahorkatinách, silně metamorfované horniny na vrchovinách a hornatinách, žulové horniny na pahorkatinách a vrchovinách, třetihorní sedimenty na povrchu rovin a pánví.

Složení hornin se s rostoucí hloubkou pod povrchem rychle mění

V hypotetickém řezu, vedeném 3 km pod povrchem, převládnou metamorfované horniny, zvětší se plocha žulových vyvřelin, zcela zmizí platformní pokryv, méně bude proterozoických i karbonských hornin. Zůstanou kořeny karpatských příkrovů, části karpatské předhlubně a vídeňské pánve.
(3)
Zhruba 95 % objemu zemské kůry připadá na horniny magmatické a metamorfované; zbývajících 5 % objemu tvoří sedimentární horniny. V nejsvrchnějších částech
zemské kůry je však zastoupení sedimentárních hornin podstatně vyšší a na zemském povrchu jsou dokonce převažujícím genetickým typem hornin. (4)

Hlavní geologické jednotky České republiky
(zdroj: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologie-cr)

9874242
Největší geologická mapa Čech byla objevena nedávno :-) ...

50537170_10213981211545954_3944822191727575040_n

... geologická mapa Čech na plátně o rozměru 530 × 470 cm je pravděpodobně největší geologickou mapou Čech...

50591964_10213981210745934_3742005297615470592_n

... mapa je celá ručně namalovaná olejem na plátně a má dodnes svěží barvy...

50306179_10213981211385950_4205087833951567872_n

... mapa pochází z nejstarší veřejně přístupné paleontologické expozice v Čechách, z montovaného pavilonu nesoucího hrdé označení „Museum Geologicum“, jež stál od roku 1875 v zahradě za tehdejší muzejní budovou na Příkopech (mapa je tedy stará 144 let, o 15 let starší, než historická budova NM na Václavském náměstí)...

POZNÁMKY, LEGENDA A ODKAZY

(1) doslovná citace, zdroj: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologicka-temata/geologicke-mapovani)
pozn.: čím bude mapa menšího měřítka (větší číslo v pravé části číselného zobrazení měřítka), tím je na ní zobrazeno méně detailů a hovoříme pak o zevšeobecněném obrazu (skutečnost je zestručněna, neobsahuje všechny informace a řada jich není zobrazena díky jejich "malým rozměrům"; detaily tak může popisovat legenda mapy nebo jsou zachyceny ve vysvětlivkách (speciálním textu) k mapě; geologickou mapu ČR v měřítku 1 : 500 000 lze pořídit (ve složené i "flat" verzi) zde
(2) "Geologické mapy odkryté znázorňují geologickou stavbu území mapového listu pod kvartérními uloženinami. Znázorňují rozšíření předkvartérních geologických těles na povrchu a interpretaci jejich rozšíření pod kvartérním pokryvem a průmět tektonických prvků na zemský povrch a jejich interpretaci na odkrytý povrch."  zdroj: http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy25
(3) zdroj: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologie-cr)
(4) zdroj: PETROGRAFIE SEDIMENTŮ - doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc., Katedra geologie PřF UP Olomouc
(5) zdroj: https://mapy.geology.cz/geo/#
(6) základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 je mapovým dílem vzniklým systematickým a komplexním výzkumem zemské stavby ve studovaném území s vysokou mírou vědeckých a aplikovaných interpretací - viz Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000, nově sestavené mapy jsou publikovány on-line a dostupné i v tištěné verzi (včetně vysvětlivek dostupných v digitálním mapovém archivu ČGS - on-line aplikace, nápověda), starší mapy jsou na DVD-ROMu (Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000 - 940 tištěných i rukopisných geologických map z let 1955-2001); je potřeba vést v patrnosti, že následné mapy menších měřítek (méně podrobné, "regionální") jsou sestavovány digitálně, slouží zejména pro vědecké a vzdělávací účely a nemohou být použity v případech, kdy je zapotřebí velmi detailní (místní) geologické informace...; ze "směrnice" (viz výše) cituji:

sestavovani_geol_mapy_1ku25000_topograficky_podklad_1ku10000
dosud tiskem vydané mapy 1 : 25000 - klad listů (stav 2023):

klad-geologickych-map-1ku25000geologická mapa 1 : 25 000 on line

(7) webové mapové služby (WMS - Web Map Service) obecně - wikipedia
(8) geologická mapa - list Aš (krystalinikum) - byla dokončena v roce 1960 (to jsem se právě narodil :-); geologické mapy 1 : 50 000 - zakryté (tj. včetně kvartérního pokryvu); Věstník ÚÚG z roku 1965 praví:

jako_prvni_byly_dokonceny_listy_jachymov_a_as_1960_oriznuto_GeologieAsska.cz_GeoVychazky.cz

... k mapám jsem dostal následující aktuální - a historii upřesňující - informaci (leden 2024):

"To že těleso amfibolitu na online geologické mapě chybí je normální - ty mapy jsou jen orientační a vznikaly v 60. letech, když se celé území ČSSR muselo během několika málo let celé zmapovat v měřítku 1:50 000. K tomu ještě připočti fakt, že geologové byly potřeba úplně jinde - na rudních a nerudních ložiscích a je jasné, že odvedená práce byla často poměrně nekvalitní. Pokud je to ve starších mapách zakreslené, tak očividně ani neproběhlo srovnání se staršími daty, jak se to dělá dnes. Vezmi si, že mapu 1:25 000 v okolí Jičína zpracováváme aktuálně v řešitelském týmu 8 lidí, z toho 6 geologů různých zaměření (já jsem tam za vulkanické horniny) a dělá se na ní už dobré 4 roky (na jednu takovou mapu je pětiletý projekt). Oblast je to cca 10 km2. Oni to tehdy museli stihnout za 8 let projít komplet celé od Aše po Novou Sedlicu."

(9) podrobné informace o geologických mapách v měřítku 1 : 50 000 na našem území lze nalézt v publikaci "Instrukce K využití souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů" (volně dostupné on-line)
(10) u mapy "Geologických zajímavostí ČR" jsou některé vrstvy viditelné až od určitého měřítka; jako podkladové mapy (topo a ortofotomapa) jsou využity mapové služby ze serveru Českého úřadu zeměměřického a katastrálního - ČÚZK); mapa obsahuje:
Mapové vrstvy Geologických zajímavostí zobrazují 2017 (stav k 3. 11 2023) zajímavostí v několika kategoriích:
- přirozené geologické útvary a výchozy (1094)
- odkryvy a jiné pozůstatky po lidské činnosti, zejména těžební (563)
- jeskyně a krasové jevy (35)
- megality *) (28)
- geologické expozice (209)
- národní geoparky (44)
- lokality s exkurzními průvodci dostupnými ve formě PDF (72)
*) S určením hornin a oblastí jejich možného původu. Vybráno podle Šarič R. a Štěpánek P. (2001): České megality, Materna, 64 str.
Další zobrazované mapové vrstvy jsou:
- geologická mapa ČR 1 : 50 000
- dekorační kameny zobrazující lomy (305) a jejich použití ve stavbách (510)
- důlní díla se základními informacemi o důlních objektech (29478)
Můj postřeh - užitečné je, že mapa obsahuje:
- překryvnou vrstvu (ortofotomapu), kterou lze změnit na Digitální model reliéfu 5. generace
- výhodné talčítko "Zobraz/skryj vše"
- měření vzdáleností
- tlačítko lokalizace (pro přenosná zařízení)
(11) příklad tisku výřezu z mapy (v měřítku: 1 : 120 960) na formát A4 (na šířku, 300 dpi): = čím větší měřítko (menší číslo), tím tisknu menší území (ale s většími podrobnostmi) a obráceně, čím menší měřítko (vyšší číslo), tím tisknu větší území (ale s menšími podrobnostmi):

vyrez-01-v-meritku_1ku15000  vyrez-02-v-meritku_1ku25000
výřez (A4 na šířku, 300 dpi) v pevném měřítku 1 : 15 000                                           výřez (A4 na šířku, 300 dpi) v pevném měřítku 1 : 25 000
vyrez-03-v-meritku_1ku50000  vyrez-04-v-meritku_1ku100000
výřez (A4 na šířku, 300 dpi) v pevném měřítku 1 : 50 000                                           výřez (A4 na šířku, 300 dpi) v pevném měřítku 1 : 100 000

(12) Mapy se sestavují a vydávají v různých měřítkách, tzn., že obraz krajiny bývá zmenšen např. 1000x, 25 000 x, 50 000 x, 100 000x a více. Na každé mapě je zmenšení udáno formou poměru, např. 1 : 50 000, 1 : 5 000 atd. Zjednodušeně to znamená, že při měřítku 1 : 10 000 je 1 cm na mapě ve skutečnosti 100 m (jmenovatel měřítka se zkrátí o dvě poslední místa). Geologické mapy lze podle měřítek rozdělit na schématické (1 : 500 000 a menší), přehledné (1:500 000 - 1:100 000), základní (1 : 50 000 – 1  :25 000) a podrobné (1 : 10 000 a větší).
(zdroj: http://geologie.vsb.cz/praktikageologie/KAPITOLY/10_GEOL_MAPY/Geologick%C3%A9_mapy.htm)
(13) Digitální model reliéfu 5g; ZABAGED® - Výškopis - DMR 5G. Digitální model reliéfu České republiky 5. generace v S-JTSK, Bpv
(14) vysvětlivky ke geologické mapě 1 : 50 000 (list Aš, vydáno v roce 1993) jsou k dispozici on-line


geologicka_mapa_BDR_1ku250000_vyrez

... geologická mapa (BGR) Spolkové republiky Německo, měřítko 1 : 250 000, výřez... (zdroj: https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Sammlungen-Grundlagen/GG_geol_Info/Karten/Deutschland/GUEK250/guek250_node.html)

geologicka_mapa_Evropy_geoportal_BGR_1ku1500000_vyrez

... geologická mapa Evropy (BGR), měřítko 1 : 1 500 000, výřez... (zdroj: https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Sammlungen-Grundlagen/GG_geol_Info/Karten/Europa/IGME5000/igme5000_node.html)

geologicka_mapa_Evropy_geoportal_BGR_1ku1500000_vyrez_1

... geologická mapa Evropy (BGR), měřítko 1 : 1 500 000, výřez z rastrové mapy... (zdroj:https://geoportal.bgr.de/mapapps/resources/apps/geoportal/index.html?lang=de#/geoviewer?metadataId=2C7FF681-216B-4794-A8DC-F79B046F86F9)

Europa_gross_BGR

... geologická mapa Evropy (BGR) - "velká"... (zdroj: https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Sammlungen-Grundlagen/GG_geol_Info/Karten/Europa/Bilder/Europa_gross.html?nn=1840186)

další užitečné a zajímavé odkazy
geologické mapování (jak vzniká geologická mapa)
Národní geologická mapová databáze ČR (ideový koncept integrovaného geologického informačního systému – komplexní znalostní báze)
dostupnost geologických aj. map a vysvětlivek (listoklady)
stručně o geologických mapách (https://geotech.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/17/2018/09/mhig_3.pdf)
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) in Hannover (Federal Institute for Geosciences and Natural Resources)
(https://www.bgr.bund.de/EN/Home/homepage_node_en.html)
Geologische Übersichtskarte der Bundesrepublik Deutschland 1:250.000 (GÜK250)
(https://www.bgr.bund.de/DE/Themen/Sammlungen-Grundlagen/GG_geol_Info/Karten/Deutschland/GUEK250/guek250_node.html)

Soukromě spravovaný portál Pavla Bokra (GeoUcitel.cz) - rozcestník ke všem možným mapám, jež však poslední dobou (v některých odkazech) moc nefunguje (stav 10/2023) http://www.geologicke-mapy.cz/ a od stejného autora - všechny zajímavé mapy Ašska a okolí!

(x) Digitální model reliéfu 5g; ZABAGED® - Výškopis - DMR 5G. Digitální model reliéfu České republiky 5. generace v S-JTSK, Bpv
(x) magnetická deklinace je pro Ašsko = 4° 25´= 4.4318° (nejzápadnější bod) až 4° 28´ = 4.4752° (Vojtanov) - viz https://mapy.orientacnisporty.cz/cs/convergence
(x) metadatový katalog ČGS
(x) metadatový katalog - mapy 1 : 25 000
(x) mapa editovatelná - OpenStreetMap
(x) yyy