Geologická mapa a povrch terénu

"Geologická mapa je zmenšený a zevšeobecněný obraz geologické stavby většího či menšího území." (1)

Jako všechny mapy má i geologická mapa měřítko, které určuje, kolik centimetrů skutečných (v krajině, v terénu) odpovídá jednomu centimetru na mapě. Má-li mapa například měřítko 1 : 200 000, odpovídá 1 centimetr na mapě 200 000 centimetrům skutečným (tj. 2 kilometrům). Čím je menší číslo v pravé části číselného vyjádření měřítka, tím mám "mapu většího měřítka", která mi zobrazuje menší rozlohu území ale zpravidla ve větších podrobnostech! Např. turistická mapa 1 : 25 000 je většího měřítka než ta samá ale v měřítku 1 : 50 000. Mapy většího měřítka mohou být podrobnější a zachytí více detailů v území (lze je tam zakreslit). Podrobnost též prakticky znamená že k tisku mapy - byť jde o zobrazení menšího území (než u mapy méně podrobné, tj. menšího měřítka, většího čísla v pravé části číselného zápisu měřítka) - budu potřebovat větší formát papíru. Tady občas dochází k nedorozuměním a zmatkům.

gm500-mapa_1093px_zajmove_uzemi

obr: geologická mapa ČR středního měřítka 1:500 000 (geografické i geodetické třídění) je nejméně podrobnou geologickou mapou ČR. Jedná se o mapu tzv. odkrytou, zobrazující horninové prostředí pod kvartérními sedimenty (2). Kružnicí je vyznačeno území našeho zájmu - Ašsko a okolí. 

"V bývalém Československu bylo velkým pokrokem dokončení geologického mapování v měřítku 1 : 200 000 v roce 1964. V tom jsme byli první na světě, další prvenství získala Česká republika tím, že pokryla území sérií geologických a tematických map v měřítku 1 : 50 000. Nyní pokračuje základní geologické mapování podrobnější, v měřítku 1 : 25 000. Rozdíl není jen v podrobnosti, ale i v metodách terénního a laboratorního výzkumu i v počítačovém zpracování. V každé nové mapě jsou tisíce údajů o výskytu a složení hornin, o stratigrafii a tektonice, hydrogeologii, inženýrské a ekonomické geologii. Každý zmapovaný list pak zapadne do celkového obrazu geologického vývoje většího území." (1)

(1) doslovná citace, zdroj: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologicka-temata/geologicke-mapovani)
pozn.: čím bude mapa menšího měřítka (větší číslo v pravé části číselného zobrazení měřítka), tím je na ní zobrazeno méně detailů a hovoříme pak o zevšeobecněném obrazu (skutečnost je zestručněna, neobsahuje všechny informace a řada jich není zobrazena, do obrázku se - pro jeho čitelnost prostě nevejdou, může je pak popisovat legenda mapy nebo jsou zachyceny ve vysvětlivkách k mapě
(2) "Geologické mapy odkryté znázorňují geologickou stavbu území mapového listu pod kvartérními uloženinami. Znázorńují rozšíření předkvartérních geologických těles na povrchu a interpretaci jejich rozšíření pod kvartérním pokryvem a průmět tektonických prvků na zemský povrch a jejich interpretaci na odkrytý povrch." zdroj: http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy25

Kde geologické a obdobné mapy hledat?

V České republice jsou dostupné geologické mapy v digitální podobě "on-line" na serveru České geologické služby (ČGS):
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online

Tematicky uspořádaný rozcestník mapových aplikací ČGS:
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace

Abecedně řazený seznam všech mapových aplikací ČGS (pracujících se statickými daty):
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/mapove

Praktická ukázka vlivu velikosti měřítka na zobrazení mapy a velikosti území (výřezy jsou shodné velikosti):

mer_1_ku_60480

Obr.: měřítko 1 : 60480 = mapa menšího měřítka, než mapa níže zobrazená (ve výřezu je zobrazeno větší území a méně detailů)

mer_1_ku_15120

Obr.: měřítko 1 : 15120 = mapa většího měřítka, než mapa výše zobrazená (ve výřezu je zobrazeno menší území a více detailů)

Pestrost a složitost geologie České republiky dokumentuje jednak barevnost geologické mapy, jednak rozložení hornin na jejím povrchu. Vyjádříme-li v procentech plochu jednotlivých hornin na povrchu geologické mapy České republiky (1:500 000) připadá pak na:

křídové sedimenty – 23,8%
sedimenty Karpat – 19,9%
silně metamorfované horniny (ruly, svory, amfibolity) – 17,0%
hlubinné vyvřeliny žulového typu – 10,0%
spodnokarbonské sedimenty – 7,1%
proterozoické sedimenty – 6,7%
staropaleozoické slepence a pískovce – 4,9%
permokarbonské sedimenty - 4,1%
slabě metamorfované horniny (fylity, zelené břidlice) – 2,5%
třetihorní vulkanity – 1,0%
třetihorní sedimenty – 1%
Pozn.: Další horniny nedosáhnou ani jednoho procenta, čtvrtohorní pokryv nebereme v úvahu

Uvedené geologické jednotky jsou jednak obrazem vývoje a geologického složení, jednak tvůrci povrchu krajiny. Například křídové sedimenty jsou na rovinách a pahorkatinách, silně metamorfované horniny na vrchovinách a hornatinách, žulové horniny na pahorkatinách a vrchovinách, třetihorní sedimenty na povrchu rovin a pánví.

(zdroj: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologie-cr)

Zhruba 95 % objemu zemské kůry připadá na horniny magmatické a metamorfované; zbývajících 5 % objemu tvoří sedimentární horniny. V nejsvrchnějších částech
zemské kůry je však zastoupení sedimentárních hornin podstatně vyšší a na zemském povrchu jsou dokonce převažujícím genetickým typem hornin.

(zdroj: PETROGRAFIE SEDIMENTŮ - doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc., Katedra geologie PřF UP Olomouc)

Zjednodušená geologická mapa České republiky


9870241

9878241

(zdroj: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologie-cr)

Hlavní geologické jednotky České republiky

9874242

(zdroj: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologie-cr)

Ortofotomapy

ortofoto_assko_1948_1953_1966