Geologická mapa a povrch terénu

"Geologická mapa je zmenšený a zevšeobecněný obraz geologické stavby většího či menšího území." (1)

Jako všechny mapy má i geologická mapa měřítko, které určuje, kolik centimetrů skutečných (v krajině, v terénu) odpovídá jednomu centimetru na mapě. Má-li mapa například měřítko 1 : 200 000, odpovídá 1 centimetr na mapě 200 000 centimetrům skutečným (tj. 2 kilometrům). Čím je menší číslo v pravé části číselného vyjádření měřítka, tím mám "mapu většího měřítka", která mi zobrazuje menší rozlohu území ale zpravidla ve větších podrobnostech! Např. turistická mapa 1 : 25 000 je většího měřítka než ta samá ale v měřítku 1 : 50 000. Mapy většího měřítka mohou být podrobnější a zachytí více detailů v území (lze je tam zakreslit). Podrobnost též prakticky znamená že k tisku mapy - byť jde o zobrazení menšího území (než u mapy méně podrobné, tj. menšího měřítka, většího čísla v pravé části číselného zápisu měřítka) - budu potřebovat větší formát papíru. Tady občas dochází k nedorozuměním a zmatkům.

gm500-mapa_1093px_zajmove_uzemi

obr: geologická mapa ČR středního měřítka 1:500 000 (geografické i geodetické třídění) je nejméně podrobnou geologickou mapou ČR. Jedná se o mapu tzv. odkrytou, zobrazující horninové prostředí pod kvartérními sedimenty (2). Kružnicí je vyznačeno území našeho zájmu - Ašsko a okolí. 

"V bývalém Československu bylo velkým pokrokem dokončení geologického mapování v měřítku 1 : 200 000 v roce 1964. V tom jsme byli první na světě, další prvenství získala Česká republika tím, že pokryla území sérií geologických a tematických map v měřítku 1 : 50 000 (8). Nyní pokračuje základní geologické mapování podrobnější, v měřítku 1 : 25 000. Rozdíl není jen v podrobnosti, ale i v metodách terénního a laboratorního výzkumu i v počítačovém zpracování. V každé nové mapě jsou tisíce údajů o výskytu a složení hornin, o stratigrafii a tektonice, hydrogeologii, inženýrské a ekonomické geologii. Každý zmapovaný list pak zapadne do celkového obrazu geologického vývoje většího území." (1)

Základní geologické mapování České republiky v měřítku 1 : 25 000 je primární metodou poznání geologické stavby a vývoje území České republiky. Při základním geologickém mapování se využívá terénních prací, archivních údajů, laboratorních dat a poznatků ostatních geologických disciplín. (6)

obrázek v přípravě

Veškeré podrobnosti o různých mapách (geologických, hydrogeologických, ložiskových atd.) lze nalézt v publikaci ČGU: Instrukce k využití souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů (9)

Česká geologická služby poskytuje "webové mapové služby" dle specifikace WMS v.1.3.0 Open Geospatial Consortium (OGC). Webové mapové služby (WMS (7)) jsou služby, které byly vyvinuty jako standard pro sdílení GIS dat v prostředí Internetu:
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/wms#
přehled VMS služeb ČGS v .pdf (ke stažení)

Podrobněji o geologických mapách
http://www.gweb.cz/clanky/clanek-25/

http://geologie.vsb.cz/praktikageologie/KAPITOLY/10_GEOL_MAPY/Geologick%C3%A9_mapy.htm

Kde geologické a obdobné mapy hledat?

V České republice jsou dostupné geologické mapy v digitální podobě "on-line" na serveru České geologické služby (ČGS):
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online

Tematicky uspořádaný rozcestník mapových aplikací ČGS:
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace

Abecedně řazený seznam všech mapových aplikací ČGS (pracujících se statickými daty):
http://www.geology.cz/extranet/sluzby/aplikace/mapove

Přehled všech mapových aplikací České geologické služby
http://www.geology.cz/extranet/mapy/mapy-online/mapove-aplikace#

Soukromě spravovaný portál Pavla Bokra - výborný rozcestník ke všem možným mapám:
http://www.geologicke-mapy.cz/

geologicke_a_geovedni_mapy_uvod_bokr

Od stejného autora - všechny zajímavé mapy Ašska a okolí!

Mapa geologických zajímavostí České republiky 
Zobrazuje přes 1900 lokalit s geologickými zajímavostmi (9)

mapa_geol_zajimavosti_CGS

Geologická mapa on-line - pro přenosná zařízení s geolokací (tablety, mobily...)
Je funkčně a designem optimalizována pro použití na dotykových zařízeních a malých displejích. Aplikace umožňuje lokalizovat aktuální polohu uživatele na mapě pomocí geolokačních schopností použitého zařízení, čímž usnadňuje využití přímo v terénu. Disponuje ortofotomapou a dalšími vrstvami. (5)

geol_mapa_pro_mobily_s_geolokaci_a_ortofoto

Historie geologického mapování území ČR
Česká geologická služba provozuje mapový server zobrazující dva soubory starých geologických map z území Čech a Moravy - rukopisné geologické mapy v měřítku 1 : 28 800 a tištěné geologické mapy v měřítku 1 : 144 000 (tzv. Haidingerovy) - odkaz: https://mapy.geology.cz/stare_mapy/

historicke_mapy_portal

Ortofotomapy
Ortofotomapy jsou leteckými snímky zemského povrchu i s vegetací, stavbami, atd., hodí se zejména při hledání již neexistujících lomů, pískoven, zmizelých staveb, cest a podobně. Velmi zajímavá je - na webu dostupná - černobílá ortofotomapa z konce padesátých, začátku šedesátých a ze sedmdesátých let minulého století. Nové ortofotomapy jsou barevné (viz též mapy.cz, google.com atd.) - odkaz: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?permalink=d9b93e49d4b04ace21eccd4fca07e39b

ortofoto_assko_1948_1953_1966

Základní, katastrální a další mapy ČR - Geoprohlížeč ČÚZK 
zdroj: https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/

geoprohlizec_zu

Mapy povrchu terénu
zdroj (například): https://zememerickyurad.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?useExisting=1&layers=17af14283de6478796d29ec0c00bc827

mapa_povrchu_terenu

Praktická ukázka vlivu velikosti měřítka na zobrazení mapy a velikosti území (výřezy jsou shodné velikosti):

mer_1_ku_60480

Obr.: měřítko 1 : 60480 = mapa menšího měřítka, než mapa níže zobrazená (ve výřezu je zobrazeno větší území a méně detailů)

mer_1_ku_15120

Obr.: měřítko 1 : 15120 = mapa většího měřítka, než mapa výše zobrazená (ve výřezu je zobrazeno menší území a více detailů)

"Virtuální mapová sbírka" (chartae-antiquae.cz)
zdroj: http://www.chartae-antiquae.cz/cs/?view=49.9954,14.3536,8&year=1200,2000&scale=100,7500000

Beze jména

Zjednodušená geologická mapa České republiky


9870241

9878241

(zdroj: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologie-cr)

Pestrost a složitost geologie České republiky dokumentuje jednak barevnost geologické mapy, jednak rozložení hornin na jejím povrchu. Vyjádříme-li v procentech plochu jednotlivých hornin na povrchu geologické mapy České republiky (1:500 000) připadá pak na:
křídové sedimenty – 23,8%
sedimenty Karpat – 19,9%
silně metamorfované horniny (ruly, svory, amfibolity) – 17,0%
hlubinné vyvřeliny žulového typu – 10,0%
spodnokarbonské sedimenty – 7,1%
proterozoické sedimenty – 6,7%
staropaleozoické slepence a pískovce – 4,9%
permokarbonské sedimenty - 4,1%
slabě metamorfované horniny (fylity, zelené břidlice) – 2,5%
třetihorní vulkanity – 1,0%
třetihorní sedimenty – 1%
Pozn.: Další horniny nedosáhnou ani jednoho procenta, čtvrtohorní pokryv nebereme v úvahu
Uvedené geologické jednotky jsou jednak obrazem vývoje a geologického složení, jednak tvůrci povrchu krajiny. Například křídové sedimenty jsou na rovinách a pahorkatinách, silně metamorfované horniny na vrchovinách a hornatinách, žulové horniny na pahorkatinách a vrchovinách, třetihorní sedimenty na povrchu rovin a pánví. (3)
Zhruba 95 % objemu zemské kůry připadá na horniny magmatické a metamorfované; zbývajících 5 % objemu tvoří sedimentární horniny. V nejsvrchnějších částech
zemské kůry je však zastoupení sedimentárních hornin podstatně vyšší a na zemském povrchu jsou dokonce převažujícím genetickým typem hornin. (4)

Hlavní geologické jednotky České republiky

9874242

(zdroj: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologie-cr)


poznámky a odkazy na zdroje
(1) doslovná citace, zdroj: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologicka-temata/geologicke-mapovani)
pozn.: čím bude mapa menšího měřítka (větší číslo v pravé části číselného zobrazení měřítka), tím je na ní zobrazeno méně detailů a hovoříme pak o zevšeobecněném obrazu (skutečnost je zestručněna, neobsahuje všechny informace a řada jich není zobrazena díky jejich "malým rozměrům"; detaily tak může popisovat legenda mapy nebo jsou zachyceny ve vysvětlivkách (speciálním textu) k mapě; geologickou mapu ČR v měřítku 1 : 500 000 lze pořídit (ve složené i "flat" verzi) zde
(2) "Geologické mapy odkryté znázorňují geologickou stavbu území mapového listu pod kvartérními uloženinami. Znázorňují rozšíření předkvartérních geologických těles na povrchu a interpretaci jejich rozšíření pod kvartérním pokryvem a průmět tektonických prvků na zemský povrch a jejich interpretaci na odkrytý povrch."  zdroj: http://www.geology.cz/extranet/mapy/tistene/mapy25
(3) zdroj: http://www.geology.cz/svet-geologie/poznej-geologii/geologie-cr)
(4) zdroj: PETROGRAFIE SEDIMENTŮ - doc. RNDr. Jiří Zimák, CSc., Katedra geologie PřF UP Olomouc
(5) zdroj: https://mapy.geology.cz/geo/#
(6) základní geologická mapa České republiky 1:25 000 je mapovým dílem vzniklým systematickým a komplexním výzkumem zemské stavby ve studovaném území s vysokou mírou vědeckých a aplikovaných interpretací - viz Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1: 25 000, nově sestavené mapy jsou publikovány on-line a dostupné i v tištěné verzi (včetně vysvětlivek), starší mapy jsou na DVD-ROMu (Interaktivní geologické mapy ČR 1 : 25 000 - 940 tištěných i rukopisných geologických map z let 1955-2001)
(7) webové mapové služby (WMS - Web Map Service) obecně - wikipedia
(8) geologická mapa - list Aš (krystalinikum) - byla dokončena v roce 1960 (to jsem se právě narodil :-)
(9) vše o geologických mapách na našem území lze nalézt v publikaci Instrukce K využití souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů (volně dostupné on-line)

další užitečné a zajímavé odkazy
geologické mapování (jak vzniká geologická mapa)
Národní geologická mapová databáze ČR (ideový koncept integrovaného geologického informačního systému – komplexní znalostní báze)
dostupnost geologických aj. map a vysvětlivek (listoklady)
stručně o geologických mapách (https://geotech.fce.vutbr.cz/wp-content/uploads/sites/17/2018/09/mhig_3.pdf)