Metamorfované (přeměněné) horniny na Ašsku

Horniny přeměněné - metamorfované

Horniny přeměněné se tvořily přeměnou starších usazených, vyvřelých, popřípadě již předtím přeměněných hornin. Přeměna probíhala nejčastěji pod zemským povrchem hluboko pod zónou zvětrávání nebo na styku s magmatem. Celý děj přeměny, při kterém se starší horniny přizpůsobovaly svým nerostným složením, slohem a stavbou novým podmínkám, se označuje jako přeměna neboli metamorfóza. Při přeměně horniny překrystalovaly v podstatě v pevném stavu. Základními činiteli přeměny jsou teplo zemské kůry, popřípadě teplo intrudujícího magmatu, všesměrný geostatický tlak (tlak nadloží), orientovaný tlak horotvorný (stress) a chemická aktivita roztoků a plynů. V některých případech byla přeměna způsobena v různé intenzitě všemi činiteli, v jiných jen některými z nich. Proto se mezi přeměněnými horninami najdou přechody od silně metamorfovaných hornin k horninám, které se od výchozích hornin liší jen málo.
(zdroj: Pauk F., Habětín V.: Geologie pro zeměpisce, SPN, Praha, 1979, str. 119)

Metamorfóza

Je souhrnné označení pro pochody, které způsobují přeměnu minerálního a chemického složení hornin v pevném skupenství za zvýšených teplot. Základem je krystalizace minerálů v pevné hornině ("krystaloblastéza"), při níž často dochází ke změně chemismu. Přeměna hornin je vyvolána působením 
vysokých teplot, tlaků a chemicky aktivních kapalin a plynů (fluid). Výchozí hornina bývá označována jako protolit. Metamorfní procesy postihují tělesa magmatických, usazených a dříve metamorfovaných hornin. 

premenene-horniny-zjednoduseny-prehled
(zdroj obrázku: https://blog.geoucitel.cz/2021/04/prehled-premenene-horniny.html)

hlavni_typy_metamorf_hornin_zimak
(zdroj: ZIMÁK, Jiří. PETROGRAFIE METAMORFITŮ (e-dokument). Katedra geologie PřF UP Olomouc, 2005. Str. 9.)

prehled_metemorfovanych_hornin_velebil
(zdroj: http://www.velebil.net/mineraly/prehled-metamorfity)


content_C5EAAAAASUV

(zdroj obrázku: https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/295?PageSpeed=noscript)

content_5pP0AAAAAEl

(zdroj obrázku: https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/295?PageSpeed=noscript)

metamorfoza_matabazitu

(zdroj obrázku: https://slideplayer.cz/slide/13439075/)
(zdroj: Metamorfní petrologie I (4. Přehled metamorfovaných hornin) - https://is.muni.cz/el/1431/jaro2014/G3021/um/4296701/MetPetI4.pdf)

Metamorfóza je proces, kterým se horniny v zemské kůře pod úrovní zóny zvětrávání přizpůsobují svojí stavbou a minerálním složením odlišným fyzikálně chemickým podmínkám, do nichž se dostávají během geologických procesů. V průběhu metamorfózy nedochází v převážné většině případů k tavení hornin. K metamorfním přeměnám nepatří pochody probíhající v zóně zvětrávání. Za hranici mezi metamorfózou a diagenezí je považována teplota ~ 200 ºC, při teplotě 650-1100 ºC již dochází k tavení.

metam_obr_02

obr.: Termodynamické podmínky pro různé stupně metamorfózy (podle Konopáska et al. 1998).

(zdroj obrázku: https://atlas.horniny.sci.muni.cz/metamorfovane/obecne_obr/metam_obr1.html)metam_obr_03

obr.: Uplatnění teplotního faktoru při různých metamorfních stupních.
(zdroj obrázku: https://atlas.horniny.sci.muni.cz/metamorfovane/obecne_obr/metam_obr3.html)

puvod-beznych-metamorfovanych-hornin-jablonsky-reichwalder-geologie-1

obr.: původ běžných metamorfovaných hornin
(zdroj obrázku: Reichwalder P., Jablonský J. (2003): Všeobecná geológia 1 – 2. - Univerzita Komenského Bratislava, 507 str.)

tab_prehled_nazvu_reg_met_hornin

(zdroj: Metamorfní petrologie I (4. Přehled metamorfovaných hornin) - https://is.muni.cz/el/1431/jaro2014/G3021/um/4296701/MetPetI4.pdf)

tab_regionalni_orogenni_pasma

(zdroj: Metamorfní petrologie I (4. Přehled metamorfovaných hornin) - https://is.muni.cz/el/1431/jaro2014/G3021/um/4296701/MetPetI4.pdf)
Metamorphic_facies.svg

Schéma metamorfních facií
1 facie modrých břidlic
2 eklogitová facie
3 prehnitová a pumpellyitová facie
4 facie zelených břidlic
5 amfibolitová facie
6 granulitová facie
7 zeolitová facie
8 facie albit–epidotických rohovců
9 facie amfibolických rohovců
10 facie pyroxenických rohovců
11 facie sanidinitová

(zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Metamorfn%C3%AD_facie)

obr_130
(zdroj: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?chloriticka_bridlice)


tab_mineraly_v_jednotlvych_faciich_01

(zdroj: Metamorfní petrologie I (6. Metamorfóza a metemorfní facie) - https://slideplayer.cz/slide/12365066/)

content_Ei+pAAAAAEl

prehled_regionalne_metamorfovanych_hornin_vsb

(zdroj: Geologie VŠB - http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/3_slo%C5%BEky_zemsk%C3%A9_k%C5%AFry/3_z%C3%A1kladn%C3%AD_slo%C5%BEky.htm)

CSN_EN_12670_klasifikacni_diagram_metamorf_hornin

(zdroj: 4. Petrografické názvosloví - https://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/ps06/2722682/petro/soubory/kapitola_04/kapitola_04.htm)


poznámky
foliace - se v hornině projevuje uspořádáním plošně vyvinutých minerálů do vzájemně paralelních ploch
hlavní faktory metaamorfózy:
tlak -  
teplota - 
čas - 
mechanické vlastnosti výhozí horninx - 
chemické faktory metamorfózy -
chování a význam fluidní fáze při metamorfóze -
pelity -
izochemická a alochemická metamorfóza - 

stupnice_zrnitosti_petranek_ge

(zdroj: termín zrnitost - http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?zrnitost)

teplotni_a_tlakove_podminky_pri_metamorfoze_Petrologie G3021_2_

(zdroj: Petrologie G3021 - 2. Úvod do metamorfních procesů - https://is.muni.cz/el/1431/jaro2014/G3021k/um/MetPetI02.pdf)

facies2020

metamorphism1

(zdroj: web ALEX STREKEISEN - Itálie - https://www.alexstrekeisen.it/english/meta/index.php)
a pěkné fotky - https://www.nikonsmallworld.com//galleries/2014-photomicrography-competition)

břidlice: skupinové označení pro horniny různého původu a složení vyznačující se výraznou foliací (kliváží).
Rozlišují se zejména:
1) jílovitá (1) břidlice (shale) je zpevněný jíl se štěpností rovnoběžnou s vrstevnatostí, obsahující zejména illit a křemen, případně kalcit (slinitá břidlice) nebo grafit (tzv. černá
břidlice).
2) jílovitá (1) břidlice zčásti přeměněná (slate) s velmi doboru štípatelností podél ploch kliváže. Překrystalování postihuje méně než 50 % jílu (P. T. Flown 1953).
3) metamorfované horniny (schist) různého původu:
- kontaktně metamorfované břidlice plodová (spotted slate), skvrnitá, uzlíková apod.
- regionálně metamorfované břidlice fylitová (clay slate, slate) či aspidní se rozlišují podle minerálního složení, např. vápnitá (calc schist, carbonate schist), kyzová (s
pyritem), chloritoidová (bohatá Al2O3 a chudá K2O a CaO), černá břidlice s grafitem, poněkud vyšším metamorfním stupňům odpovídá např. staurolit-granát-biotitová
břidlice (v české literatuře = svor).
Odlišné složení mají:
- břidlice zelená (greenschist) má bazický chemismus a obsahuje chlorit, minerály epidotové skupiny aktinolit či hornblendu. Vzniká regionální metamorfózou bazických
vyvřelin. Název zavedl G. F. Neumann (1849).
- břidlice modrá (blueschist) s glaukofanem, zpravidla vysokotlaková přeměna bazických vyvřelin. Termín zavedl V. Holger (1840).
- břidlice bílá, vysokotlaková s mastkem a kyanitem (W. Schreyer 1976).
- břidlice chloritová na rozdíl od břidlice zelené obsahuje jen chlorit a má ultrabazické složení, podobně jako břidlice mastková.
4) Podle specifických vlastností se uvádějí břidlice hořlavá (viz kukersit), pokrývačská (štípatelná v tenkých deskách) nebo roubíková (roubíkový rozpad způsobuje křížení
laminární vrstevnatosti a kosé kliváže. Podle obsahu zkamenělin se uvádí břidlice graptolitová nebo diatomitová.
(zdroj: https://ugp.ldf.mendelu.cz/wcd/w-ldf-ugp/soubory/geologie/petrolog.pdf) (Masarykova univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, PETROLOGIE, Mgr. Aleš Bajer, Doc. RNDr. Jiří Matyášek, CSc., oc. Ing. Klement Rejšek, CSc., Prof. RNDr. Miloš Suk, DrSc.)

(1) ve starší literatuře, slovnících i v moderních výukových skriptech je používán termín "jílovitá břidlice", správněji je (dle Petránka, 2018) jílová břidlice, viz
jílová břidlice - usazená hornina převážně složená z jílových minerálů nemetamorfně rekrystalizovaných, často obsahující blány organických látek nebo jemně laminovaná. Destičkovitý až tenkolupenný rozpad bývá vyvolán především navětráním. Střední člen řady jíl - jílovec - jílová břidlice - fylitická břidlice - fylit.
(zdroj: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?jilova__bridlice), resp. tištěná encyklopedie