Významné geologické lokality ČR

Anotace
Evidence informací o významných geologických lokalitách je nejen součástí podkladů pro vyhlašování chráněných území a lokalit, ale může sloužit geologům jako výchozí materiál pro geologické studie, je vhodná k využití pro výuku geologie, zeměpisu a ochrany životního prostředí, pro úřady státní správy a samosprávy a orgány ochrany přírody, pro tvorbu naučných stezek nebo pro přípravu školních exkurzí či výletů.

Databáze Významných geologických lokalit České republiky obsahuje záznamy o lokalitách chráněných, k ochraně navržených a řadu dalších vědecky hodnotných, esteticky nebo jinak zajímavých či unikátních lokalit rázu převážně geologického, mineralogického nebo paleontologického. Databáze byla vybudována a je spravována, aktualizována a zpřístupněna Českou geologickou službou.

V současnosti každý záznam databáze obsahuje podrobnou geologickou charakteristiku lokality, stupeň a důvod ochrany, střety zájmů, lokalizaci, včetně grafického znázornění, odkazy na literaturu aj. Z celkového počtu 1840 lokalit přístupných na internetu je 35 % doprovázeno dokumentačními fotografiemi. Lokality jsou znázorněny na topografické mapě v měřítku 1 : 50 000. Průběžně doplňování a aktualizaci záznamů provádí oblastní geologové České geologické služby spolu s mapujícími geology (v souvislosti s tvorbou map 1 : 25 000). Nové informace doplňuji i externí specialisté z AOPK, správ CHKO, Akademie věd ČR, muzeí a dalších institucí.

Historie

U zrodu myšlenky vytvoření evidence významných geologických lokalit stáli na počátku 90. let prof. RNDr. Ivo Chlupáč, DrSc. a Mgr. Vladimír Lysenko a další pracovníci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR, muzeí a dalších institucí. Registr vznikal v ČGS původně ve formě kartotéky, od roku 1997 byl postupně převáděn do podoby databáze. Od roku 2001 je tato databáze prezentována na portálu ČGS.

Přístup k databázi

K získání informací o geologických lokalitách slouží na Informačním portálu ČGS dvě aplikace:

  1. Webová databázová aplikace umožňuje vyhledávat zájmové geologické lokality dle řady kritérií (okres, mapa, geologická jednotka apod.) formou webového formuláře. Výsledkem vyhledávání je výpis lokality splňujících zadaná kritéria. Z tohoto výpisu je možno prohlížet jednotlivé záznamové listy s podrobnými informacemi, situaci lokality v mapě nebo fotodokumentaci, je-li u dané lokality k dispozici.
  2. Webová aplikace v prostředí GIS na Mapovém serveru ČGS zobrazuje mapu ČR, na níž se dá jednoduchým způsobem přiblížit zájmové území a získat přehled o všech evidovaných geologických lokalitách. Prostřednictvím kliknutí na vybranou lokalitu se zobrazí shodný záznamový list s podrobnými informacemi jako v databázové aplikaci. Výhodou tohoto přístupu je možnost znázornění několika vrstev příbuzných svých tématem na jedné mapě ve vybraném měřítku. Pro vyhledání lokality v terénu se dají s výhodou využít barevné topografické mapy 1 : 50 000 nebo letecké snímky.

Informace o databázi

Geologické informace o databázi Významných geologických lokalit a jejich provázání s dalšími databázemi jsou na Informačním portálu ČGS přístupné veřejnosti zajímající se o geologii.

Evidence informací o významných geologických lokalitách je nejen součástí podkladů pro vyhlašování chráněných území a lokalit, ale může sloužit geologům jako výchozí materiál pro geologické studie, je vhodná k využití pro výuku geologie, zeměpisu a ochrany životního prostředí, pro úřady státní správy a samosprávy a orgány ochrany přírody, pro tvorbu naučných stezek nebo pro přípravu školních exkurzí či výletů.

Vedle popularizace geologie přispívá Česká geologická služba správou a zpřístupněním této databáze k ochraně geologického dědictví pro budoucí generace.

Pavla Gürtlerová

publikováno pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/1568/vyznamne-geologicke-lokality-cr.html