Ruly

Ruly

(  )

"Ruly představují snad nejvýznamnější skupinu přeměněných hornin. Jsou hojně zastoupené v celosvětovém měřítku a naše republika není výjimkou. Setkáváme se
s nimi jak v nejstarších prahorních a starohorních formacích, tak v oblastech geologicky celkem mladých, třeba v Alpách. Ruly patří ke krystalickým břidlicím, které vznikají přeměnou celých rozsáhlých horninových celků, přičemž teplota a tlak dosahují značné výše. Bývá snadné je rozpoznat. Typická rula obsahuje živce, křemen a slídy. Zdaleka nejčastější jsou biotitické ruly. Muskovit bývá zastoupen daleko méně. Kromě těchto minerálů mohou ruly obsahovat sillimanit, granát, amfibol cordierit, grafit apod. Za čerstva jsou různě šedé, ale někdy i žlutavé, hnědavé nebo narůžovělé. U biotitických odrůd se při větrání snadno uvolňují sloučeniny železa, které je rezavě zbarvují. Stavba bývá hrubě břidličnatá, nejčastěji středně až drobně zrnitá. Známe ruly plástevnaté, okaté i stébelnaté."

(zdroj: https://www.zlatokop.cz/CKZ/inzerce/knihy/atlas_hornin/katalog_horniny_new0617.pdf)