Ašský křemenný val

"Mohutná skalní hradba překvapuje rozeklaností, divokostí a spoustou geologických jevů"!

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"Vyhlídneme si vhodné místo a připravíme spoustu různě orientovaného tlaku. Takového, aby vznikl nebývale hluboký a široký zlom ve kterém se skoro vše rozdrtí, drtí a neustále hýbe, alespoň čas od času. Současně hojně přidáváme dostatek vody s rozpuštěným křemíkem. Ze všech stran! Nezbytností je dostatek času abychom mohli vše mnohokrát opakovat - dokud se aktuální trhliny a dutiny zcela nevyhojí nově vznikajícím křemenem :-)... Samozřejmě, že celé místo svrchu hojně rozrušujeme - necháváme neomezeně působit erozi. A za čas máme monumentální křemenný val, vyčnívající nad okolní povrch. Skály vzbuzující úžas v očích Goethových i ostatních pocestných."

CO JSOU KŘEMENNÉ VALY?

"Křemenné valy jsou pruhy tektonicky rozdrcených hornin na zlomech. Člení se do krátkých, kulisovitě uspořádaných článků. Křemenné valy vznikly na zlomech rozdrcením libovolných křemičitých hornin (fylitů, kvarcitů, svorů, rul, žul, křemenců) a jejich prostoupením křemičitými roztoky. Drť byla dlouhodobě mineralizována křemenem, který se vysrážel z podzemních vod po jejich průchodu horninami. Každý tektonický pohyb vede k novému drcení a mineralizaci, takže se valy skládají z křemenů mnoha generací. Prokřemenělé pásy vyčnívají nad okolním terén až o 15 m, protože více vzdorují erozi než okolní kaolinicky zvětralé žuly, ruly a svory." (7)

VYUŽITÍ:

Křemen (6) má - podle stupně čistoty (5) různé využití. Je surovinou pro výrobu skla a silikagelu. Používá se v hutnictví a je běžnou součástí stavebních hmot. Slouží jako plnivo a abrazivo. Vysoce čistý křemen je zdrojem křemíku (Si) pro výrobu polovodičů. Na Ašsku byl křemen z Goethových skalek používán při výstavbě a údržbě cest, zejména parkových. Přímo v Aši se s ním dnes setkáme na cestách v parku za Palackou (na široké parkové cestě vedoucí z vrcholu k Okružní ulici a zejména na cestě, jež se line kolem železnice). V minulém století byl zdejší křemen (z lomů v jv. části skalek) využíván jako sklářská surovina, jako ostřivo při cihlářské výrobě a při zpracování keramiky. Osobně jsem navštívil činné lomy někdy kolem roku 1977.

PŮVOD JMÉNA:

křemen =
val = 
Goethovy skalky = 

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE KŘEMENNÉ VALY NAJDEME A JAK VYPADAJÍ?

Nejlépe dostupným křemenným valem (a taky Aši nejbližším) jsou Goethovy skalky při cestě z Aše do Hazlova. Dostaneme se k nim po modré turistické značce z Aše (nebo z Hazlova) a cestu lze kombinovat se žlutou a zelenou značkou; za dalšími křemennými valy musíme cestovat až na Sokolovsko, Tachovsko, do Bavorska nebo na jih Čech :-); lokalita je součástí tzv. "Goethovy trasy" Národního geoparku Egeria (10) a jako přírodní památka (PP Goethova skalka) je součástí Přírodní parku Halštrov.

P1010061_prirodni_pamat

... rozeklané vypreparované skalní útvary "Goethovy skály" jsou tvořeny několika generacemi křemene; patří tzv. "Českému křemennému valu", jež je geologický útvar na významné zlomové struktuře protínající Ašsko a pokračující až za Tachov; skály tvoří úzký skalní hřbet v délce téměř 1 km, v jeho severní části se nachází skalní útvar Goethova skalka o výšce 15 m; skály jsou porušeny mrazovým zvětráváním a z hlediska morfologického zde najdeme různé tvary - skalní věže, skalní sruby, skalní stěny, okna, viklany, jeskyně, tektonická zrcadla a dokonce i skalní mísu (12)... (foto ZN, říjen 2019)

mapa_turisticka_okoli_skalek

... širší situace kolem chráněného území (PP Goethova skalka) s vyznačením turistických stezek a rozcestníků... (zdroj:https://mapy.cz/turisticka?l=0&x=12.2993797&y=50.1715257&z=13

sirsi_uzemi_skalek

... podrobnější zobrazení širšího území kolem "skalek" s vrstvou reliéfu terénu, s vyznačením chráněné části a aktuálních přístupových cest (pro pěší)...

geologicka_mapa_oblast_skalek_1ku50tis

... geologická mapa "skalek" ukazuje kulisovité uspořádání valu, jež je porušen zlomy (zhruba směru SZ-JV), křemen=červená barva (č. 1594, paleozoikum), granit=růžová šrafa (č. 1638, paleozoikum), pararuly=hnědá šrafa (č. 1460, proterozoikum), měřítko 1 : 50000... (zdroj: https://mapy.geology.cz/geocr50/?center=-897800%2C-1004000%2C102067&level=8#)

mottl_kremenny_val_legenda

... geologická mapa "ašského okresu" v měřítku 1 : 53 000 (výřez) označuje těleso křemenného valu jako "křemennou žílu" (Quarzgang)... (zdroj: skládaná volná mapová příloha knihy "Geologie des Ascher Bezirkes" - Geologie Ašského okresu z roku 1932, autor gymnazijní prof. geologie Emil Mottl)

goethovy_skalky_e_mottl_1932

... snímek "skalek" před roke 1932 - "romersroitské švýcarsko" - popis autora, že jde o "křemenné horniny v mlze", mě doslova fascinuje; "Die gehören zum böhmischen Pfahl" = patří českému "pfahlu" (11), tj. českému křemennému valu (jež je podobný v Bavorském lese známému "bavorskému křemenného valu" (1))... (zdroj: Emil Mottl, Geologie des Ascher Bezirkes, 1932)

skalky_histor_foto_02

... "Die Rommersreuther Schweiz" je historické označení;  skalkám se běžně říkalo "romersroitské švýcarsko" podle německého názvu blízké obce Skalka (Rommersreuth); domnívám se, že na snímku je zachyceno dnes již neexistující místo v JV části valu, kde byly později založeny novodobé tři lomy (zřetelné na poválečném ortofotu - viz výše); vede mě k tomu průhled na holinu v pravé čáti snímku...  (zdroj: převzato z FB Ašsko; původní zdroj: ?, datace ?)

skalky_histor_foto_01

... pohled na Hazlov ze "skalek" bez lesů ; pravděpodobně takto přehledně viděl krajinu při svých návštěvách "skalek" Goethe, vegetace bylo v terénu o mnoho méně, než dnes; všimněte si například sporého zalesnění v levé části snímku, v údolí kolem Hazlovského potoka); fotografie musela vzniknout po roce 1806 - podle znatelné nové silnice Aš-Hazlov osázené stromy; místo výhledu pravděpodobně již neexistuje a bylo v JV části valu, dříve místně těženém selskými lomy... (zdroj: z FB Ašsko; původní zdroj ?)

obrázek - existuje místo dnes ???

... a tak vypadá stejné místo dnes... (foto ZN, xxx 2023)

situovani_historickych_lomu_jv_cast_skalek

... situování někdejších stěnových lomů v JV části "skalek" (s vrstvou reliéfu terénu); čela (stěny) lomů jsou dodnes odkyté a bíle září, okolí je silně zarostlé, lom na J je nejzarostlejší a těžba v něm byla ukončena dříve než v ostatních; k lomům se dostaneme pohodlně po cestě od Goethova kamene...

situovani_historickych_lomu_jv_cast_skalek_50_leta

... situace lomů v padesátých letech minulého století (ortofoto - letecké snímkování), lomy byly v provozu do 70. let minulého století a nejsou součástí PP, spadají však do širšího území s ochranou; v dávné minulosti byl kámen těžen i blíže k silnici, přímo za Goethovým kamenem a na jjv. směrem k Hazlovu, podél (dnes turistické) stezky, orientované k jihu, vedoucí do obce Skalka... (zdroj: https://geoportal.gov.cz/web/guest/map?openNode=Orthoimagery&keywordList=inspire)

sikme_zrcadlo_7350

... pohled na stěnu lomu s "s šikmým tektonickým zrcadlem" = rozsáhlou stopou pohybu na zlomu, což se pozná podle ohlazů nebo rýhování na třecí ploše; "zrcadla" můžeme obecně považovat za „zkamenělá zemětřesení“ (9), pravá část prostředního lomu... (zdroj: archivní foto ČGS, 1961)

DSC02031_GeologieAsska.cz_tektonicke_zrcadlo_01

... současný pohled na stěnu lomu s "šikmým tektonickým zrcadlem"; pokud se v lomech těžilo bagrem a občasnými trhacími pracemi, bylo "zrcadlo" pro bagr nepřekonatelnou překážkou, pravděpodobně proto byla těžba v tomto místě ukončena a "zrcadlo" zůstalo zachováno... (foto ZN, 6.5.2023)

DSC02104_GeologieAsska.cz_svisle_tektonicke_zrcadlo_01

... svislé "tektonické zrcadlo" (světlá ohlazená plocha)... (foto ZN, 6.5.2023)

tektonicke_zrcadlo_CGS

... svislé "tektonické zrcadlo" - pohled z boku... (zdroj: foto ČGS, Mlčoch, Bedřich | 2007)

lom_03_7346

... záběr na (elektrický ?) drtič a způsob třídění..., ačkoli je křemen ve skalní stěně již primárně porušen a při odstřelech se značně rozpadal na menší kusy (díky relativní křehkosti), bylo nutno jej upravovat na drobnější frakci drcením (vlevo a vpředu je vidět hrubší frakce kamene, vpravo pak jemná frakce), (archivní foto ČGS, 1961)...

lom_02_7347

... hornina se k drtiči dopravovala po kolejích, ručně tlačenými sklápěcími lomovými vozíky (archivní foto ČGS, 1961)...

lom_01_7348

(archivní foto ČGS, 1961)...

lom_04_7349

...historické snímky z těžby křemene stěnovým lomem v jv. části křemenného valu (blíže k Hazlovu, zhruba za Goethovým kamenem) - 1961, koleje pro vozíky (hunty) byly pokládány až ke stěně lomu a dle potřeby překládány... (zdroj: https://fotoarchiv.geology.cz/cz/nahledy/oblast/61/?lister=nahledy&id=7350)

obrázek

... torzo ochranného betonového objektu pro ukrytí obsluhy lomu v době odstřelů... (foto ZN, xxx 2023)

obrázek

... torzo kolejnice - němý svědek těžební činnosti, kterého v budoucnu dřív pohltí vegetace, než by zrezivěl, rozpadl se a zmizel... (foto ZN, 6.5.2023)

DSC02109_GeologieAsska.cz_sv_cast_skalek_stary_lom_01

 ... nejstarší těžená část valu v SZ části "skalek" (dnes součást chráněného území)... (foto ZN, 6.5.2023)

obrázek

... použití křemene jako kameniva pro výstavbu a zpevňování parkových cest v Aši... (foto ZN, říjen 2019)

DSC01284_vycegeneracni_kremen_goethovy_skalky_GeologieAsska.cz

... vzhled kataklasticky drcené horniny - křemen je patrný v několika generacích - při jednotlivých pohybech byly pukliny posléze "vyhojeny" mladším křemenem (křemitými roztoky); křemenem zacelené pukliny se dnes jeví jako žíly, žilky... (foto ZN, duben 2023)

DSC02056_goethova_skalky_lomy_vicegeneracni_kremen_GeologieAsska.cz

... detail žil, žilek mladšího světlejšího křemene... (foto ZN, 6.5.2023)

P1010067_kremen_dutiny_xx_skalky

P1010052_kremen_dutina_xx_skalky

... v mladším křemenu lze najít dutinky s krystaly = pozůstatek stavu, kdy byla hornina drcena a dutiny nebyly zcela vyhojeny (tj. zůstal prostor pro růst krystalů)... (foto ZN, 6.5.2023)

obrázek

... detaily puklin vzniklé drcením a posléze rozšířené vnějšími geologickými činiteli (voda, mráz, led, gravitace)... (foto ZN, 6.5.20233)

obrázek

... "Goethův vrch" nejvyšší místo křemenného valu, 670,8 m n. m.... (foto ZN, duben 2023)

obrázek

... "Goethův kámen" u hlavní frekventované silnice je od prachu a automobilových zplodin skoro černý, ve skutečnosti byl bílý... (foto ZN, xx.yy.2023)

obrázek

... detail textu desky osazené na Goethově kameni (1846, nově osazeno 1894 (8))... (převzato z...)

obrázek

... "LIPSS" (dnes bordel), kdysi vojenský objekt PS (pohraniční stráže) s hláskou (kovovou konstrukcí na střeše pro pozorování krajiny a zřejmě i radiového provozu), kdysi první viditelný "point pohraniční stráže při cestě do Aše"... (foto ZN, xx.yy. 2023)

P_20230514_170517_mapovnik_zemepisny

... mechy a lišejníky jsou na skalních výchozech a vyvětralých kamenech jako doma :-), na první pohled zaujme "mapovník zeměpisný" (též lišejník zeměpisný, lat. Rhizocarpon geographicum), jež na bílých křemenech vytváří nepřehlédnutelné kontrastní mapy; druh lišejníku obecně roste v horských oblastech s nízkým znečištěním ovzduší, je dokonce účasten kosmických programů jako jeden z mnoha astronautů pozemské rostlinné říše... (foto ZN, 14.5.2023)

DSC01949_goethovy_skalky_mech_GeoVychazky.cz

... xxx... (Ašsko; foto ZN, 7. května 2023)

DSC01993_goethovy_skalky_kremen_zbarveny_zelezem_GeoVychazky.cz

... (?) rezavý povlak je pravděpodobně lupenitý lišejník - Terčovník pohledný (Xanthoria elegans (Link.) Th. Fr.... (Goethovy skály; foto ZN, 7. května 2023)

DSC01965_goethovy_skalky_vyska_az_15m_GeologieAsska.cz

... xxx... (Ašsko; foto ZN, 7. května 2023)

DSC01985_goethovy_skalky_exogenni_jevy_GeologieAsska.cz

... solitérní blok s vyznačenými červenými šipkami na "bouldering"; šimé pukliny prezentující zajímavé větrání velkého bloku na menší kusy, vše je zatím "v celku" a pokryto zelenou řasou pleurokokus (Pleurococcus vulgaris Nägeli 1849) ... (Ašsko; foto ZN, 7. května 2023)

DSC01968_goethovy_skalky_okno_GeologieAsska.cz

... "skalní okno" v hradbě křemenného valu je zajímavě vypadající mikroskulpturou (geomorfoskulptura); vzniklo na pukliněv důsledku dlouhodobého působení vody, větru, mrazu (a souvisejících chemických procesů) - tzv. exogenních faktorů a gravitace; foceno za mírného deště... (Ašsko; foto ZN, 7. května 2023)

DSC02018_goethovy_skalky_skalni_misa_GeologoeAsska.cz

... "skalní mísa" na jednom z vrcholu skalního výchozu (v JV části křemenného valu) je unikátní mikroskulptura (geomorfoskulptura); nepravidelně oválná prohlubeň (největší průměr = cca xx cm, největší hloubka = cca yy cm), která vznikla díky dlouhodobému působení vody, větru, mrazu (a souvisejících chemických procesů) - tzv. exogenních faktorů a gravitace; u mísy můžeme pozorovat tři odtokové žlábky (!); mísa je přirozeně plněna dešťovou vodou a vodou z odtávajícího sněhu (ledu)... (Goethovy skály, Ašsko; foto ZN, 7. května 2023)

LEGENDA A POZNÁMKY:

(1) bavorský křemenný val - (str. 134)
(2) mylonit - kataklasticky drcená hornina
(3) křemenec - sedimentární hornina
(4) ašský zlom patří k systému zlomů SSZ-JVV až SZ-JV (str. 75 a 76) (zdroj: Matějka, A., kol. (1961): Tektonický vývoj Československa-sborník prací. ÚÚG Praha, s. 75-76)
(5) tj. podle obsahu čistého SiO2, resp. přítomnosti znečisťujících příměsí (například Fe, Mn)
(6) křemen se pro své piezoelektrické vlastnosti je křemen hojně využíván jako oscilátor v elektronických zařízeních, jako v hodinách a dalších přístrojích měřících čas (PC atd.); jeho předností v tomto ohledu je velmi malá závislost piezoelektrického koeficientu na teplotě; křemenné sklo je na rozdíl od křemene amorfní a má laboratorní a další využití ve sklářském průmyslu; další využití je v radiotechnice; mnoho jeho odrůd je ceněno jako drahé a ozdobné kameny, které jsou dále používány ve šperkařském průmyslu a jako dekorace
(7) Rojík P. (2015): Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje. - Karlovarský kraj, s.48 (doslovná citace)
(8) text na pamětní desce, kterou nechal osadit amatérský přírodovědec a sběratel minerálů J. S. Grüner na počest návštěvy sasko-výmarské velkovévodkyně Marie Pavlovny (1786-1859), praví: "Na tomto kousku skály stála milostivá hraběnka v hlubokém pohnutí. Neb Goethe z výsostných kruhů odešel, jenž zde tak rád odpočíval. Vládnoucí velkovévodkyně ze Saska-Výmaru-Eisenachu Marie Pavlovna, rozená velkokněžna ruská, na počest památky velkého básníka při návštěvě Goethova kamene v srpnu 1846. Nově osazeno 28. srpna 1894.
(9) Rojík P. (2015): Geologie a nerostné zdroje Karlovarského kraje. - Karlovarský kraj, s.48
(10) Goethova skalka N´50°,10.922´, E 12°15.098´- Goethův kámen N´50°,10.605´, E 12°15.162´ a Hazlov - U Cihelny N´50°,9.982´, E 12°16.272´; Tvrdý J., Rojík P. 2019): Poznávací stezky v Národním geoparku Egeria, GRANIT, ISBN 978-80-7296-124-5
(11) původ názvu „Pfahl“ má mnoho různých výkladů, z nichž se jako nejpravděpodobnější jeví výklad Karla Burgera (1950), jež odkazuje na latinské slovo „pallidus“ = bledý, zsinalý; to koresponduje se světlou barvou křemene a odtud pochází v němčině používaný název „Pfahl“ (viz též https://www.bbkult.net/cz/addresses/66022-pfahl-geologicka-prirodni-pamatka/ a https://www.arberland-bayerischer-wald.de/pfahl-v%C3%BDznamn%C3%BD-p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD-pam%C3%A1tn%C3%ADk/150/5631/21516)
(12) skalní mísa se podobá hrncům obřím, jež vznikají vířivou (evorzní) činností proudící vody, unášející drobné úlomky hornin; na rozdíl od nich se však proudící voda neuplatňuje a působí (především) vítr, déšť, mráz, sníh s rostliny; jde o geomorfologický mělký tvar vyskytující se na vrcholcích skal apod.; jde o tvar malého rozměru (označení též  mikroskulptura nebo geomorfoskulptura)

termíny a informace v geologické v literatuře:
"ašský křemenný val - val morfologicky vystupující s. a jv. od Aše. Má směr SZ-JV a je intenzívně silicifikovaným mylonitem dislokačního pásma. Su
(zdroj: Encyklopedický slovník geologických věd, 1. svazek, A-M, 1983, ACADEMIA, Josef Svoboda a kol., str. 100)
"český křemenný val - probíhá paralelně s tektonickým směrem Českého lesa od Furth im Walde (SRN) k severozápadu přes západní okolí Poběžovic, k Přimdě, Tachovu a do záp. okolí Mariánských Lázní, kde končí. Všeobecná charakteristika č. k. v je stejná jako - u bavorského k. v. (1)
(zdroj: Svoboda J. a kol. (1983): Encyklopedický slovník geologických věd, 1. svazek, A-M, ACADEMIA Praha., s. 233)
"Výraznější křemenná žíla (20) je vymapována v úseku mezi Aší a Kamennou. Křemenné žíly odpovídají s. části ašského křemenného valu. Vznikly intenzivní silicifikací mylonitu podél velkých zlomů. Vnitřní části silicifikovaného pásma tvoří mléčně bílý křemen."
(zdroj citace: vysvětlivky k souboru geologických a ekologických map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50000, List 11-11 Aš, ČGÚ Praha, 1993, ISBN 80-7075-140-1)

ostatní poznámky a info:
"císařská silnice", "ašská silnice" (správný nebo dříve používaný název = ?) do Aše byla postavena v roce 1806
(zdroj: Tvrdý J., Rojík P. 2019): Poznávací stezky v Národním geoparku Egeria, GRANIT, ISBN 978-80-7296-124-5)
lišejníky, mechy, čarověníky, morfologie - "obří hrnec/skalní mísa", skalní okénko, viklan, pukliny, skalní stěna, skalní srub, horolezecký terén, okolní granity a pararuly, voskový opál, pegmatity

termíny: PP Goethova skalka, Goethova skalka (skála), Goethův vrch (kóta), Goethovy skály, Goethův kámen, Goethova trasa

užitečné odkazy s různými informacemi:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Goethova_skalka
https://portal.gov.cz/zverejnene-informace/7715
https://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?SHOW_ONE=1&ID=577
https://www.horosvaz.cz/skaly-sektor-932/
https://www.mapotic.com/prehiscz/591757-pp-goethova-skalka
http://lokality.geology.cz/352#
https://geography.upol.cz/soubory/studium/e-ucebnice/Smolova-2010/celky/smrciny/smrciny.html