Sedimentární (usazené) horniny na Ašsku

Pod pojem sedimenty zahrnujeme všechny horniny, které vznikly destrukcí jakékoliv horniny a opětovným usazením částic, vysrážením z roztoků činností chemickou nebo biogenní a činností organismů. K jejich tvorbě dochází při povrchové teplotě a tlaku.

Se sedimenty čili usazenými (sedimentárními) horninami se na Ašsku setkáváme:


- kolem toků (aluvium), na úpatí svahů (svahové sedimenty - koluvium) apod., kdy se jedná o přirozené, velmi mladé (kvartérní), nezpevněné uloženiny
- v intra i extravilánu Aše = různé (funkční) stavební a okrasné prvky, jejichž materiál není místní a byl tedy přivezen (pískovce, mramory, jíly, štěrkopísky, písky)
- ve formě antropogenních uloženin (haldy, odvaly, různé stavby - sypané hráze, násepy, násypy apod. ... vzniklé činností člověka)

text v přípravě

Úlomkovité (klastické) sedimenty ukládající se v hlubokomořském prostředí blíže pevnin byly "protolitem" krystalických břidlic v Ašském výběžku a okolí. Z hlediska zrnitosti šlo o "pelity" (úlomky o velikosti pod 0,002 mm). K ukládání mocných (několikakilometrových) vrstev sedimentů došlo (pravděpodobně) v prvohorách (paleozoikum) během ordoviku, po dobu xxx let. 

morske_prostredi_zdroje_sedimentu_kukal_geograficke_rozhledy
text v přípravě