Syenit

"Hornina, jež byla na Ašsko (zřejmě z daleka) přivezena a již v opracovaném stavu použita!"

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

text v přípravě

CO JE SYENIT?

text v přípravě (x)

VYUŽITÍ:

text v přípravě.

PŮVOD JMÉNA:

text v přípravě (x).

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE SYENIT NAJDEME?

text v přípravě

JAK SYENIT VYPADÁ?

text v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

streckeisenuv-diagram-QAPF-zvyraznen-syenit:

 

streckeisenuv-diagram-QAPF-zvyraznen-syenit

(1)
syenit  hrubozrnný plutonický neboli hlubinný magmatit intermediálního složení (obr. 124); neobsahuje křemen (tím se především liší od granit) a bývá poněkud tmavších barev než granit. Hlavní složkou jsou alkalické živce (ortoklas, anortoklas, mikroklín) s menším podílem plagioklasů (nejvýše jedna třetina všech živců), doprovázené biotitem a amfibolem (obr. 161217). Některé syenity obsahují foidy, zvláště nefelín (nefelinický syenit). Melanokratní odrůda se někdy nazývá durbachit. Výlevným ekvivalentem syenitu je trachyt. Přibýváním křemene syenit přechází v granit (obr. 65), objevením se labradoritu a někdy i olivínu přechází v alkalické gabro, hojnějším zastoupením oligoklasu nebo andezínu přechází v monzonit (granit); přechodní hornina mezi syenitem a dioritem se nazývá syenodiorit. Syenity nejsou příliš časté, někdy mohou tvořit i ringové (prstencové) struktury, často provázené karbonatity. Žilné ekvivalenty jsou mikrosyenity nebo syenitové porfyry, jde-li o odrůdy s porfyrickou strukturou. Lamprofyrickou odrůdou je mineta (lamprofy). viz Larvikit je odrůda syenitu těžená k ozdobným účelům.
(zdroj: http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl?syenit)
(2)
Definice: Plutonit s výraznou převahou alkalického živce nad plagioklasem a křemenem. V QAPF diagramu pole 7. Alkalické živce (perthitický ortoklas, vzácněji mikroklin, tvoří 65-90% živců), plagioklas (převážně oligoklas, andezín, vzácně i labradorit; 10-35% živců), křemen (0-5% z živců a křemene). Přibýváním křemene nad 5% do 20% přechází syenit do kvarcsyenitu. Bez křemene, s 0-10% foidů (zejména nefelinu a sodalitu) jde o syenity s foidy.
(zdroj: https://petrol.sci.muni.cz/poznavanihornin/magmatity/syenit.htm)
(3)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Syenit
(4)
https://pamatkovykatalog.cz/lutheruv-pamatnik-15176936
(5)
https://www.artstone.cz/misa-syenit-3/
(6)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pomn%C3%ADk_Dr._Martina_Luthera_(A%C5%A1)
(7)
"Syenity jsou většinou světle až tmavě šedé, růžové až červené. Tmavší typy převládají. Jejich minerální složení je dáno především přítomností draselného živce a plagioklasu. K nim se často přidružuje biotit, pyroxen nebo amfibol. Významnou součástí někdy bývají foidy. Pak hovoříme o nefelinických nebo sodalitických syenitech. Přibýváním křemene přecházejí plynule do žul. V přírodě jsou méně zastoupené než žuly, přesto nalézají značné uplatnění jako surovina pro kamenickou výrobu. Známá jsou větší tělesa na Třebíčsku a Táborsku."
(zdroj citace: HONS, Richard Jan. Atlas našich hornin: Čechy - Morava - Slovensko. Druhé rozšírené vydání. V Praze: Richard Jan Hons, 2023. ISBN 978-80-11-03550-1.)
(8)