Porcelanit - "metaporcelanit"

... hornina z kontaktu amfibolitu a okolí (pro kterou jsem dříve zvolil označení porcelanit-"metaporcelanit") má (zatím) nejasné zařazení, složení a vznik...
... po konzultacích se znalými se zdá, že jde spíš o nějakým procesem změněný bazalt, tj. relikt protolitu (bazaltu), snad později regionální metamorfózou přeměněného,
... ve hře je i jiná možnost - jde o produkt "smíchání" bazaltu a sedimentů, kontaktně změněný a později v rámci regionální metamorfózy přeměněný...
... další možností je, že jde o původní sediment, kontaktně změněný a později v rámci regionální metamorfózy přeměněný...
... do procesů změny se mohla zapojit i "metasomatóza" a nejasná je účast vody, resp. "fluid"...
... nově jsem tedy vše původní zařadil do článku "Alterovaný bazalt", což je - dle aktuálního náhledu - asi nejblíže (?) "pravdě"...

porcelanit-metaporcelanit-GeologieAsska.cz-GeologickeVychazky.cz-detail-struktura-09

... detail všesměrné, každopádně převážně kompaktní (masivní/homogenní) textury horniny, do jaké míry jde o strukturu reliktní či rekrystalizační je nejasné; dutin je málo, co se týče velikosti a omezení zrn tak hornina silně připomíná "psamitické" struktury pevných úlomkovitých sedimentárních hornin...  (sběr 2.10.2023, foto ZN, 3.10.2023)

informace o "standardním" porcelanitu - v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

(1) porcelanit:
a) kompaktní termálně metamorfovaná hornina, zpravidla jílovitá nebo slinitá břidlice (obsahující křemen, živce, mullit, sillimanit, wollastonit, cordierit); častý na kontaktech bazaltů se sedimenty české křídové pánve (Čeřovka u Jíčína, Kunětická hora),
b) obecný název pro různé sedimenty (buližníky, silicifikované tufy apod.) vzhledem připomínající porcelán; též termálně přeměněné laterity a bauxity (zdroj: 
https://ugp.ldf.mendelu.cz/wcd/w-ldf-ugp/soubory/geologie/petrolog.pdf)
(2) pelit - "sypký" / úlomkovitý, velmi jemný materiál (zrnitost pod 0,004 mm), jež je do místa usazení (do moří) z pevnin přemísťovaný převážně větrem
(3) "metaporcelanit" - pracovní název vyjadřující pravděpodobnou dvojí přeměnu horniny:
a) poprvé kontaktní metamorfózou = na styku sedimentů a žhavého magma, při nízkém tlaku, vysoké teplotě (přes 1000 °C) a v relativně krátké době,
b) podruhé regionální metamorfózou = při středních tlacích, za mnohem nižších teplot a velmi dlouhého trvání (!)...