Historická těžba rud na Ašsku a v okolí

text v přípravě

... těžba rud v Ašském výběžku a okolí probíhala na mnoha místech, dnes již vesměs zapomenutých, zmínky najdeme v různých písemných a grafických materiálech; informace se často liší a neoplývají podrobnostmi; o některých místech informace neexistují nebo (pokud existují) nebyly dosud nalezeny...
... řadu zapomenutých míst lze identifikovat (zejména) zkoumáním povrchu terénu na podrobných "lidarových" mapách (1) a dohledat pochůzkami v terénu...

vyznaceni_tezby_hainberg_

... nerozsáhlejší (a zřejmě i nejstarší) těžba na Ašsku (co do plochy území) probíhala v okolí vrchu Háj; pravděpodobně byly dobývány železné nebo polymetalické rudy; těžba není datovaná a nemám dosud informace z historických písemných pramenů (pokud vůbec existují, resp. zatím se mi je nepodařilo dohledat); na výřezu z geologické mapy základního geologického mapování je vyznačena oblast starých důlních prací v okolí vrchu Háj z doby, kdy nebyl povrch terénu změněn vybudováním sjezdovek a vleků... (zdroj: Geologická mapa 1 : 25 000 (zakrytá), M-33-61-A-s Aš, kvadrant A), redaktor listu V. Škvor, 1960)...

vernerov-rozsah-starych-dulnich-del-GeologieAsska.cz-GeoVychazky.cz

... rozsáhlá těžba cínu byla prokazatelně provozována na lokalitě "Zinnberg" nad Vernéřovem u Aše - viz samostatný článek: Neobvyklý P-, Li- a Sn- bohatý pegmatit z Vernéřova u Aše...

obrázek v přípravě

... xxx 

LEGENDA, POZNÁMKY A ODKAZY:

(1) Geoprohlížeč-Zeměměřičský úřad (ČUZK) - základní mapa v měřítku 1 : 10 000 + DMR 5G 
(x) souvislost těžby s odlesněním vrchu Háj a posléze jeho vizáže jako holého kopce (obrazy, fotografie), ... později uměle zalesněného (kdy ?)
(x) definice - "ruda"/"rudy"
(x) podrobně o nerostných surovinách - strukturované texty pro výuku ložiskové geologie VŠB-TU-Ostrava-Hornicko-geologická fakulta - dostupné on-line (Jirásek, J., Sivek, M., Láznička, P.: Ložiska nerostů. Ostrava: Anagram, 2017. ISBN 978-80-7342-206-6)