Křemenné žíly

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"text v přípravě"

CO JSOU KŘEMENNÉ ŽÍLY?

text v přípravě

VYUŽITÍ:

text v přípravě

PŮVOD JMÉNA:

text v přípravě

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE KŘEMENNÉ ŽÍLY NAJDEME A JAK VYPADAJÍ?

text v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

text v přípravě


poznámky:

P1010003_GeoVychazky.cz_xx_kremene_dutina

... detail dutiny v křemenné žíle (z ortoruly "typ 1") s krystaly křemene 5-6 mm (křišťál), zbarveno oxidy železa...
(Nový Žďár; foto ZN, březen 2022, sběr 13. března 2022)

P1010065_GeoVychazky.cz_kremenna_zila_krystalovana

... křemenná žíla vyvětralá z granitu ("typ G 1") s krystaly křemene (vývoj až do křišťálu) rostlými (proti sobě) z okrajů do středu žíly...
(údolí hazlovského Slatinného potoka, foto ZN, 29 března 2022, sběr 27. března 2022)

P1010072_GeoVychazky.cz_kremenna_zila_vicegeneracni

... křemenná žíla vyvětralá z granitu ("typ G 1") "vícegenerační", zabarvená Fe, s dutinami...
(údolí hazlovského Slatinného potoka, foto ZN, 29 března 2022, sběr 27. března 2022)

P1010075_GeoVychazky.cz_kremenna_zila_masivni

... křemenná žíla vyvětralá z granitu ("typ G 1") "masivní", zabarvená Fe, s velmi malými dutinami... (údolí hazlovského Slatinného potoka, foto ZN, 29 března 2022, sběr 27. března 2022)

P3300041

... výchoz křemenné žíly - "mléčný křemen", ve svorech... (Dolnopasecko, foto ZN, 12. března 2022)

P3300042

... výchoz křemenné žíly - "mléčný křemen" evokující kus ledu - detail... (Dolnopasecko, foto ZN, 12. března 2022)

vychozy_zil_kremene_03

... výchoz masivní křemenné žíly, umělý výchoz, ve svorech... (Aš, svah pod muzeem, foto ZN, 6. června 2022)

vychozy_zil_kremene_01

... výchoz křemenné žíly, pravděpodobně umělý výchoz... (Aš, svah pod muzeem, foto ZN, 6. června 2022)

vychozy_zil_kremene_02

... pravděpodobně umělý výchoz křemenné žíly - detail světlých žilek mladšího křemene, jež vyhojil pukliny v křemenu starším, podrceném)... (Aš, svah pod muzeem, foto ZN, 6. června 2022)

asske_stavby_stara_zed_pod_muzeem

... pravděpodobně umělý výchoz křemenné žíly - detail silného podrcení / rozpukání... (Aš, svah pod muzeem, foto ZN, 6. června 2022)

P10100_1

... příklad krystalů křemene v dutinách křemenných žil, jež protínají Ašsko na mnoha místech a vyplňují různé poruchy (zlomy) v zemské kůře; žluté náteky jsou sloučeniny železa a manganu; žilný křemen vznikl jinak než křemen tzv. "vypocený", formovaný přeměnou hornin (při vzniku pararul, svorů a fylitů) a posléze vyvětrávající v samostané - různě veliké - kusy, křemenné žíly jsou pravděpodobně mladší... (Aš; foto ZN, leden 2021, sběr 07/2020)

P1010012

... "barevný" vícegenerační "kataklastický" křemen (mylonit) ze zlomové poruchy (tzv. "ašského zlomu") - detail... ("Dolnopaseký les"; foto ZN, září 2020)

P1010061_prirodni_pamat

... vypreparované skalní útvary z několika generací křemene, patřící tzv. "Českému křemennému valu", jež je geologický útvar na významné zlomové struktuře protínající Ašsko a pokračující až za Tachov... ("Skalky" mezi Aší a Hazlovem; foto ZN, říjen 2019)

P1010052_kremen_dutina_xx_skalky

... v křemenu "skalek" lze najít dutinky s krystaly = pozůstatek stavu, kdy byla hornina drcena a dutiny nebyly zcela vyhojeny (tj. zůstal prostor pro růst krystalů)... (foto ZN, 6.5.2023)

kremenne-zily-a-valy-krasna-cerny-luh-GeologieAsska.cz-GeoVychazky.cz-stena-lomu.jpg

... jedna z mnoha stěn v místním lomu v žilném křemenu - na křemenné žíle mezi Černým Luhem, Kamennou a Větrovem (situace v SZ části protáhlého dobývání)... (foto ZN, 17.9.2023)

kremenne-zily-a-valy-krasna-cerny-luh-GeologieAsska.cz-GeoVychazky.cz-detail-drceni

... detail v místě silně drcené křemenné žíly - křemen je zbarven oxidy Fe; podrcení žíly usnadňovalo těžbu; místní lom mezi Černým Luhem, Kamennou a Větrovem... (foto ZN, 17.9.2023)

kremenne-zily-a-valy-krasna-cerny-luh-GeologieAsska.cz-GeoVychazky.cz-mechy

... výchozy žilného křemene jsou většinou skryté pod mechem (převládá xxx tvořící husté koberce); místní lom mezi Černým Luhem, Kamennou a Větrovem... (foto ZN, 17.9.2023)

kremenna-zila-cerny-luh-geol-mapa-vyznaceni-tezby-01

... žíla na "Ašském zlomu" (vyznívání Českého křemenného valu), jež zhruba probíhá ve směru JJV-SSZ Ašským výběžkem, šířka křemenné žíly (v geologické mapě 1 : 50000 označeno jako "žilný křemen") je kolem 50 m, délka přes 900 m; vlastní těžba probíhala v šířce cca 20-40 m a délce kolem 300 m - vyznačeno elipsou, v podkladové mapě je rozsah lomu vyznačen chybně - chybí jižní část (viditelná na mapě povrchu terénu níže); lom mezi Černým Luhem, Kamennou a Větrovem... (zdroj: www.mapy.geology.cz)

lom-na-kremenne-zile-kamenna-dmrg5

... dnešní zahloubení lomu je vůči okolnímu terénu kolem 4-6 m (sken povrchu terénu, DMR5G); původní cesta k lomu vedla "přímo" (viz první žlutá šipka zleva) a pokračovala dál (druhá žlutá šipka) jež není vyznačena a axistuje jen jako náznak v terénu; existovaly i jiné cesty, v mapách ještě vyznačené ale aktuálně nepoužívané nebo v jednotlivých částech již neexistující (rozorané apod., oranžová šipka vpravo); lom mezi Černým Luhem, Kamennou a Větrovem... (zdroj: www.mapy.geology.cz)

mottl_kremenne_zily_legenda

... výřez z geologické mapy "ašského okresu" v měřítku 1 : 53 000 - v mapě jsou červeně vyznačeny křemenné žíly a křížky solitérní křemenné bloky na povrchu terénu... (zdroj: skládaná volná mapová příloha knihy "Geologie des Ascher Bezirkes" - Geologie Ašského okresu z roku 1932, autor gymnazijní prof. geologie Emil Mottl)

kremenna-zila-nad-podhradim-a-pruzkumna-dila

... křemenná žíla ve svorech, nad obcí Podhradí (rastrová geologická mapa 1 : 25 000, dostupná on-line), byla předmětem kutacích prací na sulfidickém zrudnění...

POZNÁMKY, LEGENDA A ODKAZY

(1) Steinpöhl - Kamenná (místní název zaniklé obce v nynějším k. ú. Krásná, dnes  Krásná - část Kamenná); stein=kámen, pöhl=polom (?); (der (baum) Bruch - polom, též (geol.) zlom, přesmyk; (zast.) kamenolom)
(2) křemenné žíly, jednoduché horniny tvořené výhradně SiO2, jsou původu hydrotermálního. Menší křemenné žíly jsou běžné v masívech i okolí (úlomky křemene v půdě), velké křemenné žíly (křemenné valy), tvoří mohutné hradby, čnějící nad okolní terén (Smrčiny, Český
les). Zvětrávají jen mechanicky, netvoří se na nich půdy, ale jen sterilní sutě.
(zdroj: skripta Geologie,  Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová, Mendelova univerzita v Brně, LDf, 2018 (?), dostupné on-line)
(3) xxx