Jak to asi bylo - exkurze do hloubky času i země

text v přípravě

xxx

geol_mapa_asska_zjednoduseno_vysvetlivky_1ku50000_oriznuto

Schéma rozšíření geologických jednotek (bez kvartéru) v ašském výběžku; zjednodušeno dle geologické mapa ČSSR 1 : 500 000 z r. 1967; legenda:
1 - terciér; 2 - starší paleozoikum; 3 - kambrium až svrchní proterozoikum; 4 - svojslídné ruly; 5 - granitoidy; 6 - zlomy; 7 - státní hranice
(zdroj: Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, List 11 - 11 Aš; zpracoval kolektiv auorů: M. Haková - M. Hazdrová - J. Kovanda - Z Lochmann - V. Lysenko - V. Majer - V. Muller - V. Škovor - M. Štemprok - M. Tomášek; editor V. Muller; Český geologický ústav, Praha 1993;  ISBN 80-7075-140-1)

geologicky_vyvoj_asska_stratigraf_tabulka_2023_04_05
Vývoj Ašska v geologické minulosti (tabulka v revizi !)

Širší souvislosti:

zakl_cleneni_CM_dle_chlupace_2002_reg_geol_vsb

zdroj: http://geologie.vsb.cz/reg_geol_cr/1_kapitola.htm

hlavni_strukturni_jednotky_evropy
zdroj: Petránek, on-line geologická encyklopedie


Český masiv:


variske_masivy_misar

zdroj: Stručná geologie základu Českého masivu a jeho karbonského a permského pokryvu, Jan Cháb, ČGU Praha, 2008

variscidy_a_cm_dle_kachlika_2003

Obr. 1.4  Postavení Českého masivu v rámci evropských variscid (podle Kachlíka 2003: 1 moldanubická zóna (na povrch vystupující masivy označeny zkratkami: MO - moldanubikum a jemu metamorfně odpovídají­cí jednotky v Českém masivu (ČM), CFM - Centrální francouzský masív, GK- galicijsko-kastilská oblast, AM - Armorický masív; 2 sasko-duryňská oblast: O - Odenwald, 5 - Spessart, OM - Ossa Morena); 3 rhenohercynská zóna (H - Harz, RBP - Rýnské břid­ličné pohoří, BRM - Brabantský masív, C - Cornwall, JPZ - jihoportugalská zóna; 4 asturská zóna, 5 kantabrijská zóna; 6 tepelsko­barrandienská oblast a severoarmorická oblast; 7 moravosilesikum, 8 variská předhlubeň; 9 alpinská předhlubeň; 10 východoev­ropská platforma, 11 africká platforma; 12 tektonické hranice jednotlivých zón evropských variscid (nerozlišené) a tektonický okraj východoevropské platformy - TL (Tornquistova linie); 13 tektonické hranice prvního řádu: čela alpinské a variské deformační fron­ty, významné kaledonské sutury: T5 sutura po kaledonském uzavření Tornquistova moře, 15 - sutura po kaledonském uzavření oce­ánu Iapetus; samostatné jednotky připojené k východoevropské platformě během staršího paleozoika, MPM - Malopolský masív, BV - Brunovistulikum.

zdroj: http://www.natur.cuni.cz/ugp/main/staff/kachlik/reggeol.pdf

70 - 0 Ma

Riftogenic_Stage

290 - 70 Ma

Transition_and_Platform_Stage


325 -290 (?) Ma

Late_Orogenic_Stage

340 - 330 Ma

Variscan_Orogeny


470 - 360 Ma

Passive_Continetal_Margin

580 (?) - 510 Ma

Cadomian_Basement