Přehled hornin Ašska a okolí

text v přípravě

"Při poznávání hornin se vydáváme na cestu, kde si užijeme spoustu překvapení, radosti a malých dobrodružství, ale setkáme se is obtížemi. Postaví se před nás záludné otázky. Odpovědi budeme hledat v bludišti plném slepých odboček. Základem pro nás bude pozorování detailů, ale chraň Bůh se v nich utopit! Je třeba jim přiřazovat odpovídající význam, dívat se na ně v širších souvislostech a držet si nadhled. Tak je možné kamenům trochu porozumět a užít si jejich objevování. Časem získáme určitý přehled a zkušenost. Ať nás ale stále provází zdravá míra pochybností, protože
se občas se nevyhneme omylům, i kdybychom byli sebezkušenější."
(HONS, Richard Jan. Atlas našich hornin. V Praze: Aladin agency, 2017. ISBN 978-80-906737-4-8.)

Na území Ašska a v okolí se vyskytuje méně typů hornin, než jinde v Českém masivu (1). Přímo na Ašsku řadu hornin - zejména vyvřelých a sedimentárních - nenajdeme. A pokud ano, byly sem cíleně dovezeny odjinud...
Ale!
Ašsko je unikátní tím, že zde nacházíme plynulé přechody od velmi silně přeměněných hornin až k málo metamorfovaným břidlicím, horniny protkané žilami křemene a s tělesy zajímavých přeměněných vyvřelin. Budeme-li Ašsko opouštět směrem do vnitrozemí nemine nás spousta vyvřelin hlubinných i výlevných. Vydáme-li se za hranice Čech - na sever či severozápad - dostaneme se až do hornin sedimentárních. Ojediněle najdeme i horniny velmi zvláštní, vzniklé tzv. kontaktní metamorfózou.

Na Ašsku a v širším okolí lze tak studovat všechny tři základní skupiny hornin:

zakladni_rozlisovaci_znaky_podle_geneze_geologie_vsb

Obr.: základní rozlišovací znaky hornin podle geneze (zdroj tabulky: geologie VŠB-TU)

Seznam hornin na Ašsku a okolí:

fylitická břidlice (slabě přeměněná hornina)
grafitická a skvrnitá břidlice
fylit
svor
kvarcitický svor
kvarcit
metadroba
pararula
ortorula
amfibolit ("metabazit" ve svorech)
zelená břidlice ("metabazit" ve fylitech)
porcelanit ("metaporcelanit")
mramor ("krystalický vápenec")
travertin
granit (žula, různé typy)
granodiorit
čedič a podobné horniny (bazalty)
žilný křemen
syenit
hadec
pískovec (různé druhy)
erlán
aplit
pegmatit
jíl
písek
štěrk

kvartérní sedimenty a půdy

zpracovat:
antropogenní uloženiny
slatina, rašelina, hnilokal = sediment nezpevněný
fluviální nečleněné + sedimenty vodních nádrží sediment nezpevněný nivní sediment
deluviofluviální sediment nezpevněný smíšený sediment
deluviální sediment nezpevněný písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment
fluviální nečleněné + sedimenty vodních nádrží sediment nezpevněný nivní sediment
kvarcit s přechody do kvarcitického fylitu
kvarcitický svor
kvarcitický svor s přechody do kvarcitu
nefelinický bazanit
granit až granodiorit
ol. melilitický nefelinit (sodalitit) až ol. nef.melilitit, ol. sodalitický melilitit
alkalický olivinický bazalt
křemenný mikromonzondiorit
metamorfit - kontaktní rohovec
metamorfit - erlan (Ca-skarn)
serpentinit ("hadec")
vápenec (slivenecký mramor)
"pokrývačské břidlice"


(1) Český masiv je unikátní výskytem téměř všech běžných a dokonce i některých velmi vzácných hornin