Přehled hornin Ašska a okolí

text v přípravě

Na území Ašska a v okolí se vyskytuje méně typů hornin, než jinde v Českém masivu (1). Přímo na Ašsku řadu hornin - zejména vyvřelých a sedimentárních - nenajdeme. A pokud ano, byly sem cíleně dovezeny odjinud...
Ale!
Ašsko je unikátní tím, že zde nacházíme plynulé přechody od velmi silně přeměněných hornin až k málo metamorfovaným břidlicím, horniny protkané žilami křemene a s tělesy zajímavých přeměněných vyvřelin. Budeme-li Ašsko opouštět směrem do vnitrozemí nemine nás spousta vyvřelin hlubinných i výlevných. Vydáme-li se za hranice Čech - na sever či severozápad - dostaneme se až do hornin sedimentárních. Ojediněle najdeme i horniny velmi zvláštní, vzniklé tzv. kontaktní metamorfózou.

Na Ašsku a v širším okolí lze tak studovat všechny tři základní skupiny hornin:

zakladni_rozlisovaci_znaky_podle_geneze_geologie_vsb

Obr.: základní rozlišovací znaky hornin podle geneze (zdroj tabulky: geologie VŠB-TU)

Seznam hornin na Ašsku a okolí:

fylitická břidlice (slabě přeměněná hornina)
grafitická a skvrnitá břidlice
fylit
svor
kvarcitický svor
kvarcit
metadroba
pararula
ortorula
amfibolit ("metabazit" ve svorech)
zelená břidlice ("metabazit" ve fylitech)
mramor ("krystalický vápenec")
travertin
granit (žula, různé typy)
granodiorit
čedič a podobné horniny
žilný křemen
syenit
hadec
pískovec
erlán
aplit
pegmatit
jíl
písek
štěrk

kvartérní sedimenty a půdy

zpracovat:
antropogenní uloženiny
slatina, rašelina, hnilokal = sediment nezpevněný
fluviální nečleněné + sedimenty vodních nádrží sediment nezpevněný nivní sediment
deluviofluviální sediment nezpevněný smíšený sediment
deluviální sediment nezpevněný písčito-hlinitý až hlinito-písčitý sediment
fluviální nečleněné + sedimenty vodních nádrží sediment nezpevněný nivní sediment
kvarcit s přechody do kvarcitického fylitu
kvarcitický svor
kvarcitický svor s přechody do kvarcitu
nefelinický bazanit
granit až granodiorit
ol. melilitický nefelinit (sodalitit) až ol. nef.melilitit, ol. sodalitický melilitit
alkalický olivinický bazalt
křemenný mikromonzondiorit
metamorfit - rohovec
metamorfit - erlan (Ca-skarn)
serpentinit ("hadec")
vápenec (slivenecký mramor)
"pokrývačské břidlice"


(1) Český masiv je unikátní výskytem téměř všech běžných a dokonce i některých velmi vzácných hornin