Ašský místopis

text v přípravě

Politický okres Aš - 1900

      Politický okres Aš patřil mezi hustě zalidněné okresy. Neměl žádný přidružený soudní okres. Toponomasticky se vyznačoval tím, že pouze tři obce měly kromě německých názvů i české - Aš, Hazlov a Štítary. Proto dochází po roce 1945 k totálnímu přejmenování názvů obcí. Dokonce je uvažováno o změně i u tří původních názvů, například pro AŠ byl navržen název DUKLA, ale nebyl realizován.
      FRIEDERSREUTH = PASTVINY (od roku 1948). Místopisná komise navrhovala název Bedřichov, který navazoval na původní jméno, historicky doložené od 15.století (Friedrichsreuth od Friedrich = Bedřich). Druhý návrh byl Noviny, což se odvozovalo od druhé části názvu německého. MNV přišel s návrhem Smrčiny podle okolních hor. ONV navrhoval název Pastvina, který byl přijat a upraven do plurálu.
      GOTTMANNSGRÜN = TROJMEZÍ (od roku 1948). Z původního názvu nešlo utvořit nový název - Gottmann bylo německé osobní jméno a Grün byla častá druhá část názvů obcí. Na základě polohy na rozhraní tří zemí - Saska, Bavorska a Čech bylo utvořeno jméno Trojmezí. V názvosloví je ojedinělé a přesto bylo přijato proti návrhu MNV na Trojany, Západní, Konečná, resp. i proti návrhu ONV na Bystřina, v té době tak oblíbeném a všude prosazovaném.
      HIRSCHFELD = POLNÁ (od roku 1948). Podle názvu šlo o pole, kde se zdržovali jeleni, pokud první část nebylo osobní jméno Hirsch. Pak by šlo o Hirschovo Pole. Výklad první části názvu nebyl jednoznačný a tak zvolena část druhá - podle pole.
      HALBGEBÄU = PODÍLNÁ (od roku 1948). Vycházelo se z toho, že Bau či Gebau značí nejen budovu, ale může označovat i obdělané pole. Zdálo se, že tu šlo o název, v němž bylo patrné, že polovinu pole obdělával nájemce a dělil se s majitelem pole o polovinu úrody. Proto byl navržen název Poloviční. Státní úřad statistický navrhoval název Spůlná nebo též Zlámanka. Dohodnut nakonec název Podílná.
      LINDAU (od roku 1900 česky Lindava, 1923 Lipnov) = LIPNÁ. Zde se vycházelo z něm.překladu Linde = lípa.
      MÄHRING = ÚJEZD (od roku 1948) - vysvětlení sice chybí, avšak šlo o vojenský újezd.
      NASSENGRUB = MOKŘINY (od roku 1948) . Název navrhl ONV, když vycházel z překladu německého názvu od "Zur nassen Grube" - U mokré jámy.
      NEUBERG = PODHRADÍ (od roku 1948). Na místě je doložen již roku 1288 hrad, jehož jméno se objevovalo v různých podobách a od 16.století jako Neuberg. Podle polohy větší části obce navrhl MNV název Podhradí.
      GRÜN = DOUBRAVA (od roku 1948). Název znamenal Louku nebo Háj, ale takových jmen bylo vybráno už v předchozích letech 1946-1947 mnoho a tak přijat návrh ONV na Doubrava, které se přibližuje původnímu názvu i přes výhrady, co se týče dubového porostu.
      KRUGSREUTH = KOPANINY (od roku 1948). První část názvu je z osobního jména Krug a proto bylo nutno vyjít z druhé, běžné části. ONV navrhoval název Stráž u Aše, ale i tady byl už častý výskyt a název nijak nesouvisel s původním jménem.
      THONBRUNN = STUDÁNKA (od roku 1948). Na německém názvu byl původní Tunck = jáma, které se časem změnilo v Thon = hlína. Druhá část je Brunn = pramen, studánka. Byly tu návrhy na Jamné či Temenec, které označují místo vyvěrajícího pramene. MNV tyto paskvily odmítl a navrhl název Rybničná či Rybníky. Ale tyto názvy nenavazovaly na původní jméno. Místopisná komise navrhla Studánka.
      NEUENBRAND = NOVÝ ŽĎÁR (od roku 1948). Podle německého Brand = vyprahlé, vypálené místo, čili žďár nebo paseka, se hledalo nové jméno. ONV navrhl název Chalupy, které však nezachovávalo žádnou kontinuitu s původním názvem a nadto je tak všeobecné a běžné, že by způsobilo potíže. Proto zvolen Nový Žďár s tím, že adjektivum Nový tu připomíná pozdější vznik vsi v 19.století.
      OBERREUTH - UNTERREUTH = HORNÍ a DOLNÍ PASEKY (od 1948), byl proveden čistý překlad německého názvu.
      ROMMERSREUTH = SKALKA (od roku 1948). První část názvu tvoří osobní jméno či příjmení, druhá část názvu je velmi rozšířené apelativum Reuth = paseka, kopanina. Proto byl přijat návrh ONV na Skalka, označující obec podle polohy místa pod křemencovým (1) skalním útesem.
      OTTENGRÜN = OTOV (od roku 1948). Německé jméno vyjadřovalo Otovu louku, tedy majitele jménem Otto. Protože toto osobní jméno v češtině zdomácnělo, použilo se i pro český název (návrhy na Otová či Otov).
      HIMMELREICH = NEBESA (od roku 1948) - překvapivě se v materiálech P.Burdové nevysvětluje přeměna německého názvu, neboť šlo o překlad původního německého názvu obce.
      ROSSBACH = HRANICE (od roku 1948). Jméno v němčině znamená Koňský potok. Obyvatelé města odmítli návrh Koňská a proti tomu podali mnoho návrhu: Dálava, Končiny Stavy (podle textilního průmyslu v městě), Český Kout (nebyl tu však žádný protějšek jako Moravský Kout či Německý Kout), z vojenské terminologie to byly Předpolí, Valy aj. Nakonec vybrán návrh "podle polohy vesničky" (jak psala mylně P. Burdová) - vesnice měla 4 O39 obyvatel v roce 1900. V němčině byla obec značena jako Markt Rossbach a považována za město.
      SCHÖNBACH = KRÁSNÁ (od roku 1948). Tato "vesnice" (dva tisíce obyvatel), doložená už v 12.století by česky zněla Krásný Potok. ONV navrhoval buď Krasava nebo Petrov, ale komise odmítla Krasavu pro archaický tvar a Petrov pro nezdůvodnění, proč právě Petrov a ne třeba Pavlov. Místopisná komise pak navrhla sama Krásná nebo Pěkná.
      STEINGRÜN = VÝHLEDY (od roku 1948). Doslovným překladem by byla Kamenitá Louka nebo Kamenitý Háj. ONV navrhoval název Vyhlídka nebo Výhledy podle polohy místa, ačkoliv Zeměměřičský ústav neschvaloval takový název hlavně proto, že hlavní vyhlídkový bod se nachází už na saské půdě.
      WERNERSREUTH = VERNÉŘOV u AŠE (od roku 1948). Jde o počeštění německého jména a zdá se, že bylo používáno již v první republice. Přídomek u Aše má rozlišit místo od jiných Vernéřovů.

image035
image036

image037

Abecední rejstřík míst v okresech Cheb a Aš

AAG = osada DOUBÍ (po roce 1952), osada obce Tršnice, obec Třebeň, CHE
ABSROTH = OPATOV (po roce 1948), samostatná obec-katastr, 1 km vých. Lubů, SKA
ALT-ALBENREUTH = MÝTINA, samostatná katastr-obec v jihozápadním cípu okresu Cheb, CHE
ALTENTEICH = STARÝ RYBNÍK (neuveden rok přejmenování), samostatná obec-katastr, SKA
ALT-KINSBERG = STARÝ HROZŇATOV, (Starý Kinsperk 1900-1948), samostatná katastr-obec, CHE
Am Holladel = samota Am Holladel, obec Mlýnek u Kopaniny, SKA
Ansageposten = samota Ansageoposten, obec Luby, SKA
Antonienhöhe = Antonínova výšina, samota, býv.obec Horní Lomany, CHE
ASCH = AŠ (1900), okresní samostatné město, katastr, AŠ
AU = AVA neboli LOUŽEK, obec mezi Nebanicemi a Potočištěm, katastr, část obce Potočiště, CHE

Bahnhof Voitersreuth = nádraží Vojtanov, část obce Vojtanov, SKA
Bambergerhäuser = osada Bamberské domky, obec Plesná, SKA
Bärenegetten = samiota Bärenegetten, obec Lub, SKA
Bärhof = samota Medvědí dvůr, obec Božetín, SKA
Barthaus = samota Barthaus, obec Vojtanov, SKA
Barthhäuschen = samota Barthäuschen, obec Plesná, SKA
Beim Berg = samota Beim Berg, obec Starý Hroznatov, CHE
Beim Hansel = samota Beim Hansel, obec Kopanina, SKA
BERG = HůRKA (po roce 1948), samostatná obec-katastr, SKA
Blasshaus = samota Blasshaus, obec Opatov, SKA
Blasshof = dvůr Blasshof, obec Božetín, SKA
BODEN = zaniklá obec BODEN (Železná Hůrka), býv.katastrální obec, patřila k obci Mýtina, CHE
Boden = samota Boden, obec Horní Hluboká, SKA
Bodnershof = dvůr Bodnershof, východně Chebu, CHE
Brandhaus = samota Brandhaus, obec Hrzín, SKA
Brandhäuser = osada Brandhäuser, obec Kopanina-Mlýnek, SKA
BRENNDORF = SPÁLENÁ (po roce 1948), katastr obce Nový Kostel, SKA
Brettsäge = Pila, obec Velký Luh, SKA
Brghäuser = osada Berghäusel, obec Kopanina, SKA
BRUCK = MOSTEK (po roce 1948), zaniklá ves na říčce Plesné severně Milhostova; býv.katastr obce Nová Ves, SKA
Bruckthorvorstadt = Cheb-předměstí mostní brány, Cheb, CHE
Buchhäusel = Bukové domky, samota u obce Mýtina, CHE
Buchmühle = zaniklý Bukový mlýn u obce Oldřichov, obec Mýtina, CHE

DÖBA = DĚVÍN (po roce 1952), býv.katastr obce Nová Ves, SKA
DOBERAU = DOUBRAVA (1900 ), zaniklá ves u Vackovce, katastr obce Vackovec, SKA
DOBRASSEN = DOBROŠE (po roce 1948.), katastr, býv. bec Mostov, CHE
DÖLITZ = DOLNICE u Chebu (po roce 1948), ves u Chebu, CHE
Drahtmühle = zaniklý Drátový mlýn, část obce Dubina, CHE
DREIHÖF = TŘÍDVOŘÍ (po roce 1948), samota katastrální obce Vokov, obec Třebeň, CHE
DÜRNBACH = POTOČIŠTĚ (od roku 1948), samostatná obec-katastr, CHE
DÜRR = SUCHÁ (1900), zaniklá obec u obce Nová Ves, dnes kaolínová jáma Suchá, SKA
DÜRRENGRÜN = VÝSPA (od roku 1948), saostatná obec-katastr, 2 km západně Lubů, SKA

EGER = CHEB , okresní město, býv. centrum politického a soudního okresu, za 2. války krajské město, CHE
Egetten = samota Egetten, obec Opatov, SKA
Egettenhäuser = samota Egettenhäuser, obec Luby, SKA
EHMET = SVAŽEC (po roce 1952), zaniklý katastr, obec Čižebná, SKA
EICHELBERG = DUBINA (1900-1948 Eichelberk), zaniklá samostatná obec -katastr , 1 km jižně od Libé, CHE
Eisenhammer = samota Železný Hamr, obec Výspa, SKA
ENSENBRUCK = POVODÍ ( po roce 1952), katastr obce Dvorek, SKA
ERMESGRÜN = SMRČINA (po roce 1952), katastr obce Vackov, SKA

FASSATTENGRÜN = BOŽETÍN (po roce 1948), samotstatná obec-kaatstr, SKA
Fehlamühle = mlýn Fehlamühle, obec Milhostov, SKA
FISCHERN = RYBÁŘE (oficiálně nepřejmenováno), katastr na hranici, obec Pomezí, CHE
Fischerwohnung = zaniklá samota Rybárna, obec Lužná, pol. obec Dubina, CHE
FLEISSEN = PLESNÁ (po roce 1948), samostatná obec-katastr, SKA
Flusshäuser = osada Flusárna (po roce 1948), osada Vackova, SKA
FONSAU = VONŠOV (po roce 1952), katastr, obec Nový Drahov, SKA
FÖRBA = VRBOVÁ (po roce 1948), katastr, pol. obec Nebanice, CHE
Franken = osada Franky, 2 km jihozápadně Hazlova, obec Libá, CHE
Frankenhau = samota Frankenhau, obec Dolní Hluboká, SKA
FRANZENSBAD = FRANTIŠKOVY LÁZNĚ, samostatná obec-katastr, světové lázně, CHE
Frauenreuth = samota Frauenreuth, obec Kopanina, SKA
FRAUENREUTH = KOPANINA (po roce 1948), samostatná obec-katastr, SKA
FRIEDERSREUTH = PASTVINY (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
Fritschhof = Fričův dvůr, obec Božetín, SKA
Fritschmühle = Fričův mlýn, obec Horní Hluboká, SKA
Fuchsberg = samota Liščí Hora, samota 3 km severozápadně Lubů, obec Výspa, SKA
FÜNFHAUS = PĚTIDOMÍ, část obce Opatov a Luby, SKA
Furthhäusel = samota Furthhäusel, obec Plesná, SKA

Gahmühle = Hájský mlýn, obec Hněvín, patří pod Nebanice, CHE
Gassberg = samota Gassberg, obec Ostroh, pol. obec Ostroh, CHE
GASSNITZ = JESENICE, býv. samostatná obec-katastr, na vých.břehu nádrže Jesenice, CHE
GEHAAG = HÁJE, samostatná obec-katastr, jižně od Chebu, CHE
GOSEL = KOZLY, katastr, 1 km severozápad. Mýtiny, k níž patřily,CHE
GOTTMANNSGRÜN = TROJMEZÍ (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
Gregerhof = dvůr Gregerhof, neznámo kde, obec Háje u Chebu, CHE
GROSSENTEICH = VELKÝ RYBNÍK (neuveden rok přejmenování), katastr obce Starý Rybník, zaniklá obec na hranici, existuje v Německu, SKA
GROSSLOH = VELKÝ LUH (po roce 1952), samostatná obec-katastr, SKA
GROSS-SCHÜTTÜBER = VELKÁ ŠITBOŘ, samostatná obec - katastr, CHE
GRÜN = ZELENÁ (po roce 1952), katastr obce Skalná, SKA
GRÜN = DOUBRAVA u AŠE (od roku 1948), katastr obce Podhradí, AŠ
GRÜN = ÚVAL (po roce 1952), katastr, obec Velká Šitboř, CHE

HAGENGRÜN = ZELENÝ HÁJ (po roce 1952), katastr obce Lomnička, SKA
HAID = BOR ( po roce 1952), katastr, obec Kopanina, SKA
HALBGEBÄU = PODÍLNÁ (od roku 1948), katastr, obec Polná, AŠ
Hammer = samota Hamr, jižně Libé, obec Libá, CHE
Hammerhäusel = zaniklá samota Hamry, obec Palič, CHE
Hansadelhaus = samota Hansadelhaus, obec Oldřišská, SKA
HARLAS = LESINKA (po roce 1952), osada Lesiny, obec Třebeň, CHE
HART = LESINA (po roce 1952), katastr, obec Třebeň, CHE
HARTESSENREUTH = HARTOUŠOV (po roce 1952), katastr, pol. obec Nebanice, CHE
Haselmühle = mlýn Haselmühle, obec Bor u Kopaniny, SKA
HASLAU = HAZLOV (1900), samostatná obec-katastr, AŠ
Hauhof = dvůr Hauhof, obec Dolní Hluboká, SKA
Hauschneiderhäusel = samota Hauschnedierhäusel, obec Dolní Hluboká, SKA
Hechthau = samota Hechthau, jižně od obce Háje, obec Háje u Chebu, CHE
Heiligenkreuz = Svatý Kříž, jihozápadně obce Háje, obec Háje u Chebu, CHE
Hennebach = samota Hennebach, obec Plesná, SKA
Heurammelberg = samota Heurammelberg, obec Oldřišská, SKA
HIMMELREICH = NEBESA (od roku 1948), katastr obce Skalka, AŠ
HIRSCHFELD = POLNÁ (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
Hirschmühle = mlýn Hirschmühle, obec Táborská, pol.obec Ostroh, CHE
HÖFLAS = DVOREK (do roku 1952 česky DVOREČEK), samostatná obec-katastr, SKA
HÖFLASGUT = DVOREČEK (po roce 1948)., osada obce Jedličná, 3 km severozáp. Františkových Lázní, osada obce Horní Lomany, CHE
Hoihäuser = osada Seníky ( po roce 1948), 1 km západně Žírovic, SKA
Hollerhof = dvůr Hollerhof či Hohlerhof, jihozáp.Chebu, CHE
Holzhäuser = samota Dřevěné domky, obec Výspa, SKA
Holzmühle = zaniklý Dřevěný mlýn, obec Tůně, pol.obec Pomezí n.O., CHE
Holzschleife = samota Holzschleife též Erlachhaus, obec Starý Hrozňatov, CHE
HONNERSDORF = JINDŘICHOV (po roce 1948), katastr, obec Třebeň, CHE
HÖRSIN = HRZÍN (po roce 1952), samostatná obec-katastr mezi Novým Kostelem a Křižovatkou, SKA

Kahr = samota Kahr, obec Horní Hluboká, SKA
Kammerhof = dvůr Kammerhof, obec Skalka, pol. obec Slatina, CHE
KAMMERSDORF = LUŽNÁ (po roce 1952), katastr, 1 km jihozáp. Ostroha, býv. obec Dubina, CHE
KATHARINADORF = KATEŘINA (po roce 1948), osada obce Nový Drahov, SKA
Klausenhof = dvůr Klusenhof, obec Lužná,, pol.obec Dubina, CHE
KLINGEN = HLÍNOVÁ (ještě mapa 1956 uvádí Klingen), osada obce Mostov ., CHE
KLINGHART = KŘIŽOVATKA (od roku 1948), samostatná obec-katast, SKA
KNÖBA = HNĚVÍN (po roce 1952), katastr, pol. obec Nebanice, CHE
Knöbauerhütte = Hněvínské chalupy, obec Hněvín, pol.obec Nebanice, CHE
Kohlmühle = mlýn Kohlmühle, obec Plesná, SKA
KONRADSGRÜN = SALAJNA, dř. Kunrátov (1923-1948), samostatná obec-katastr, CHE
KORNAU = OBILNÁ, dříve Kornov (1923 - 1948), katastr, část obce Potočiště, CHE
Köstelhof = dvůr U Hradiště, severových. Hradiště, býv.obec Maškov, CHE
KÖTSCHWITZ = CHOCOVICE (po roce 1952), katastr, obec Třebeň, CHE
Kötschwitzmühle = zaniklý Chocovický mlýn, obec Chocovice, pol. obec Třebeň, CHE
KREUZENSTEIN = SVATÝ KŘÍŽ, avšak v letech 1952-1990 PODHOŘÍ, katastr, býv.pol.obec Pelhřimov, CHE
KRONDORF = SMRČÍ (až po roce 1952), zsniklý katastr, obec Čižebná, SKA
Krondorfer Berghäuser = osada Krondorfer Berghäuser, obec Smrčí, SKA
KROPITZ = KRAPICE (po roce 1948), katastr, obec býv. Horní Lomany, CHE
KRUGSREUTH = KOPANINY (od roku 1948), katastr obce Podhradí, AŠ
KULSAM = ODRAVA (od roku 1948), samostatná obec-katastr, CHE

Landhaus = samota Landhaus, obec Opatov, SKA
Landstrassenflur = samota Landstrassenflur, obec Luby, SKA
LANGENBRUCK = DLOUHÉ MOSTY (již 1900), používáno již od roku 1900, katastr, obec Třebeň, CHE
LAPITZFELD = LIPOLTOV (po roce 1948), samostatná obec-katastr, CHE
LEHENSTEIN = CHLUMEČEK (po roce 1948), osada mezi Střížkovem a Dolnicí, obec Cheb, CHE
Leibitschgrund = samota Leibitschgrund, obec Opatov, SKA
LIEBENECK = TŮNĚ (po roce 1952), katastr, pol. obec Pomezí n.O., CHE
LIEBENSTEIN = LIBÁ, ( Libštejn do roku 1948), samostatná obec-katastr, CHE
LINDAU (1900 česky Lindava, 1923 Lipnov) = LIPNÁ (po roce 1948), katastr, obce Polná, AŠ
LINDENHAU = LIPOVÁ, dříve Lindava (1923-1948), katastr, část býv. obce Jesenice, CHE
Lohhäuser = osada Lohhäuser, obec Luby, SKA
Ludabrunn = samota Ludabrunn, obec Horní Luby, resp. Výspa, SKA

MÄHRING = ÚJEZD (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
Mäntling = samota Mäntling, obec Okrouhlá, CHE
MARKHAUSEN = POMEZNÁ ( po roe 1948), na severozáp.břehu nádrže Skalka, pol. obec Pomezí n.O., CHE
Mattelberg = Ovčárna, zaniklá osada katastru Velký Rybník, obec Starý Rybník, SKA
Mattelmühle = mlýn Mattelmühle, obec Skalná, SKA
MATZELBACH = MAŠKOV (od roku 1952), samostatná obec-katastr, dnes část Chebu, CHE
Mauthaus = samota Mauthaus, jiho-východně Chebu, CHE
Mauthäuschen = samota Mauthäuschen, obec Hůrka, SKA
MIES = MECHOVÁ (od roku 1952), katastr, pol. obec Stebnice, CHE
Mittermühle = mlýn Mittermühle, obec Opatov, SKA
MOSTAU = MOSTOV, samostatná obec-katastr, 1 km vých.Nebanic, CHE
Muckhäusel = samota Muckh§usel, obec Vackov, SKA
MÜHLBACH = POMEZÍ NAD OHŘÍ (po roce 1950), samostatná obec-katastr, 6 km západně od Chebu, CHE
Mühlerl = samota Mühlerl, obec Svatý Kříž, pol.obec Pelhřimov, CHE
MÜHLESSEN = MILHOSTOV (po roce 1948), samostatná obec-katastr, SKA
MÜHLGRÜN = MLÝNEK (po roce 1952), katastr, obec Kopanina, SKA

NASSENGRUB = MOKŘINY (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
NEBANITZ = NEBANICE , samostatná obec-katastr, CHE
NEUBERG = PODHRADÍ (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
NEUDORF = NOVÁ VES (1900), samostatná obec-katastr, SKA
NEUENBRAND = NOVÝ ŽĎÁR (od roku 1948), samostatná obeckatastr, AŠ
Neuhaus = samota Neuhaus, obec Hůrka, SKA
Neuhaus = Žírnice či Schirnitz, jiný název pro tuto katastrální obec, část býv. obce Jesenice, CHE
Neuhof = Nový dvůr, obec Okrouhlá, CHE
Neuhof = Nmový dvůr u Nového Kostela, část obce Spálená, SKA
NEU-KINSBERG = NOVÝ HROZ- ŇATOV, osada obce Starý Hrozňatov, CHE
NEUKIRCHEN = NOVÝ KOSTEL (po roce 1952), samostatná obec-katastr, SKA
Neuwelt = osada Nebesa, obec Palič , CHE
NIEDERREUTH = DOLNÍ PASEKY (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
NIKLASBERG = MIKULOV (po roce 1952), katastr obce Aš, AŠ
Nonneknok = samota Nonnenknok, obec Plesná, SKA
NONNENGRÜN = HLUBOKÁ (po roce 1952), katastr, obec Hůrka, SKA
Nonnenhäuser = domky Nonnen-häuser, jižně Chebu, CHE
Nonnenhof = dvůr Nonnenhof, jižně Chebu, CHE

OBER KUNREUIH = HORNÍ HRANIČNÁ (dř.Horní Kunreuth - nový název po roce 1952), katastr, býv. obec Pelhřimov, CHE
OBER LINDAU = HORNÍ LIPINA (po roce 1948), katastr, 2 km jiho-záp.Lipové, obec Mýtina, CHE
OBER LOHMA = HORNÍ LOMANY, v letech 1900-1948 Horní Lom, býv. samostatná obec-katastr, dnes část Františkových Lázní, CHE
OBER LOSAU = HORNÍ LAŽANY, katastr, dříve Horní Losov (1900-1948), 2 km východně Lipové, obec Mýtina, CHE
OBER SCHÖN = HORNÍ DVORY (od 1948), katastr, býv.obec Maškov, vých.Chebu, CHE
OBER SCHÖNBACH = HORNÍ LUBY (Horní Schönbach do roku 1948)., katastr, 1 km severně od Lubů, SKA
OBERDORF = HORNÍ VES (již 1900), katastr, obec Třebeň, CHE
Oberes Fischhaus = Horní rybárna, býv.obec Horní Lomany, CHE
OBER-PILMERSREUTH = HORNÍ PELHŘIMOV (někdy po 1948), dř. Horní Pilmersreuth, samostatná obec-katastr, jihozápadně Chebu, CHE
OBERREUTH = HORNÍ PASEKY (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
Oberthorvorstadt = Cheb-předměstí Horní brány. Cheb, CHE
OEDT = POUSTKA (po roce 1948), katastr, býv. obec Horní Lomany, CHE
Oeschelmühle = mlýn Oeschelmühle, obec Vojtanov, SKA
OTTENGRÜN = OTOV (od roku 1948), katastr obce Skalka, AŠ

PALITZ = PALIČ, dř. PALICE (1900-1948), samostatná obec-katastr, CHE
Palitzhübel = zaniklá samota Paličský pahorek, obec Palič, CHE
Palitzmühle = Paličský mlýn, obec Palič, CHE
Papiermühle = Papírový mlýn, obec Plesná, SKA
PIRK = BŘÍZA (po roce 1952), býv. katastr, na severním břehu nádrže Skalka pol.obec Pomezí n.O., CHE
POGRATH = PODHRAD (po roce 1948),. katastr, pol. obec Stebnice, CHE
Poitelhaus = samota Poitelhaus, obec Božetín, SKA

Raberhäuser = Na Rábě , osada obce Oldřišská, SKA
RATHSAM = ROTSAM, obec na hranici zanikla, býv. katastr, obec Pomezí n.O.., CHE
Rebmühle = mlýn Rebmühle, obec Opatov, SKA
REICHERSDORF = HRADIŠTĚ (až po roce 1955), katastr u býv. obce Maškov, dnes část Chebu, CHE
REISSIG = KLEST (po roce 1952), .katastr, pol. obec Slatina, CHE
Riegelhäuser = osada Riegelhäuser alias Soos, obecKateřina, pol. obec Nový Drahov, SKA
RIEHM = HŮRKA (po roce 1952), katastr, 1 km vých.Libé, pol. obec Dubina, CHE
ROHR = NOVÝ DRAHOV (od roku 1948), samostatná obec-katastr , SKA
ROLLESENGRÜN = MÝTINKA (někdy po 1952), osada obce Tuřany, pol. obec Tuřany, CHE
ROMMERSREUTH = SKALKA (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
ROSSBACH = HRANICE (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
ROSSENREUTH = MÝTINKA (po roce 1952), katastr, býv.obec Horní Lomany, CHE
Rothenteichhaus = samota Rothenteichhaus, obec Čižebná, SKA
Rothenteichhäuser = osada Rothenteichhäuser, obec Oldřišská, SKA
Rothmühle = Červený mlýn, obec Podhrad, pol.obec Stebnice, CHE
Rubnerhof = Rubnerův dvůr, obec Iodrava, CHE

Sandner = samota Sandner, jižně obce Starý Hroznatov, CHE
Sandwirtshaus = samota Sandwirtshaus,obec Božetín,, SKA
Säuerlinghammer = Kyselecký Hamr, samota u obce Mýtina, CHE
Säuerlingmühle = mlýn U Kyselky, část býv.obce Velký Rybník, obec Starý Rybník, SKA
Sct.Anna = samota svatá Anna, obec Horní Pelhřimov, CHE
Sct.Loretto = samota Loreta, obec Starý Hroznatov, CHE
SEBENBACH = CHVOJEČNÁ (až po roce 1956), katastr, obec Potočiště,.1 km severozáp. Potočiště, CHE
SEEBERG = OSTROH (po roce 1948), v minulosti se česky nazýval Žeberk, samostatná obec - katastr, CHE
SEICHENREUTH = TÁBORSKÁ (až po roce 1957), katastr, osada obce Ostroh, CHE
Schäferei = Ovčín u obce Lesná, pol.obec Nový Kostel, SKA
Schafhütte = Ovčín u osady Dvoreček, obec Horní Lomany, CHE
Schachthaus = samota Schachthaus, obec Dolní Luby, SKA
Schachthaus = samota Schachthaus, obec Hrzín, SKA
Schachthäusel = samota Schachthäusel, obec Vackov, SKA
Schachthäuser = samota Schachthäuser, obec Božetín, SKA
Schachthäuser = samota Schachthäuser, obec Spálená, pol. obec Nový Kostel, SKA
SCHEIBENREUTH = OKROUHLÁ (po roce 1955), samo-statná obec-katastr, .CHE
Schiffthorvorstadt = Cheb-předměstí Lodní brány, Cheb, CHE
SCHILDERN = ŠTÍTARY (1900), samostatná obec-katastr, AŠ
Schindelberg ß samota Schindelberg, obec Luby, SKA
Schindelhau = samota Schindelhau, obec Háje, obec Háje u Chebu, CHE
SCHIRNITZ = ŽÍRNICE, též německy Neuhaus, katastr, část býv. obce Jesenice, CHE
SCHLADA = SLATINA , samostatná obec-katastr, CHE
Schleifmühle = mlýn Schleifmühle, východně obce Starý Hroznatov, CHE
SCHLOPPENHOF = ŠLAPANY ( po roce 1948), ves u Starého Hroznatova, obec Háje u Chebu, CHE
Schloss Wallhof = Zámek Valdov, obec Lesná, pol. o bec Nový Kostel, SKA
Schlossmühle = Zámecký mlýn, obec Skalná, SKA
SCHNECKEN = ŠNEKY (1900), samostatná obec-katastr, dnes jižní předměstí Plesné, SKA
SCHÖBA (původně Gross- a Klein-) = STEBNICE - po roce 1948 (pův. Velká a Malá Schöba), samostatná obec - katastr, CHE
SCHÖNBACH = KRÁSNÁ u AŠE (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
SCHÖNBACH = LUBY (od roku 1948), samostatná obec-katastr, , SKA
SCHÖNLIND = KRÁSNÁ LÍPA (po roce 1948), katastr, obec Háje u Chebu , CHE
Schorlhäuser = samota Schorlhäuser, obec Horní Hluboká, SKA
SCHOSSENREUTH (OBER- und UNTER-) = HLUBOKÁ (HORNÍ a DOLNÍ), po roce 1948 přejmenováno, samostatná obec-katastr, SKA
Schwalbenbühl = samota Schwalbenbühl, obec Skalná, SKA
Schwalbenmühle = Vlašťovčí mlýn, na hranici, obec Dolní Hraničná, pol.obec Pomezí n.O., CHE
Schwarzenteich = osada Černý ryb-ník, obec Cheb, CHE
Schwarzenteich = samota Černý Rybník, osada Svatý Kříž, pol. obec Pelhřimov, CHE
Schwarzenwolf = osada U černého vlka, východně obce Starý Hroznatov, CHE
Schwarzloh = osada Černý Luh, obec Krásná u Aše, AŠ
Schwedenhaus = samota Švédský dům, obec Kopanina, SKA
Siegel = samota Siegel, obec Starý Hroznatov, CHE
Siechenhaus = samota Siechenhaus, západně od Chebu, CHE
Sichdichfür = samota Hleďsebe, vých. Františkových Lázní, býv. obec Horní Lomany, CHE
SIRMITZ = ŽÍROVICE (1900 Syrmice, po roce 1952 dnešní), samostatná obec-katastr, SKA
SORGEN = STAROST (po roce 1952), katastr obce Dvorek, SKA
Sorghof = dvůr Sorghof, obec Lužná, pol.obec Dubina, CHE
Spittelhof = Špitálský vrch, západně od Chebu, Cheb, CHE
STABNITZ=STEBNICE (1900 Stab-nice) , ves u Jesenické nádrže, katastr, část býv.obce Jesenice, CHE
STADL = STODOLA; u Žírovic; název zvolen jako překlad německého původního (též Stodolský potok), není znám rok přejmenování
STEIN = SKALKA (od roku 1948), katastr, pol. obec Slatina, CHE
STEINGRUB = LOMNIČKA, (až po roce 1955), samostatná obec-katastr, SKA
STEINGRÜN = VÝHLEDY (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
Stobitzhof = Stobicův dvůr, obec Milhotov, SKA
Stockmühle = mlýn Stockmühle, obec Libá, CHE
Störlberg = samota Störlberg, obec Skalná, SKA

TANNENBERG = JEDLIČNÁ (až po roce 1952), katastr, býv.obec Horní Lomany, 3 km severozáp. Františkových Lázní, CHE
Tannenmühle = zaniklý Jedlový mlýn, obec Jindřichov, pol. obec Třebeň, CHE
TAUBRATH = DOUBRAVA (po roce 1948), katastr, 2 km jižně Lipové, obec Mýtina, CHE
THONBRUNN = STUDÁNKA (od roku 1948)., katastr obce Podhradí, AŠ
THURN = TUŘANY (po roce 1952), samostatná obec - katastr, CHE
TIPESSENREUTH = TRPEŠ, osada obce Obilná, obec Potočiště, CHE
Tiroler = samota Tiroler, obec Hůrka, SKA
Tirolerhäuser = samota Tirolerhäuser, obec Luby, SKA
TIRSCHNITZ = TRŠNICE (již 1900), katastr, obec Třebeň, CHE
TOBIESSENREUTH = DOBROŠOV (po 1952), katastr, část Hůrky, 1 km jihových.Libé, pol. obec Dubina, CHE
Trappenmühle = mlýn Trappenmühle, obec Nová Ves, SKA
TREBENDORF = TŘEBEŇ (po roce 1948), samostatná obec - katastr, CHE
TREUNITZ = DŘENICE (1900 Trejnice), ves zčásti v Jesenické nádrži, katastr, část býv.obce Jesenice, CHE
TRIESENHOF = STŘÍŽOV (po roce 1948), katastr, pol. obec Slatina, CHE
TROGAU = DRAHOV (po roce 1952), osada 1/2 km jihozáp. Ostrohu, pol. obec Ostroh, CHE

ULLERSGRÜN = OLDŘIŠSKÁ (do roku 1952 česky OLDŘICHOV), katastr, SKA
ULLRICHSGRÜN = OLDŘICHOV (po roce 1948), katastr, část obce Mýtina, CHE
UNTER KUNREUTH = DOLNÍ HRANIČNÁ (dř. Dolní Kunreuth - nový název po roce 1952), katastr, obec Pomezí n. O.,CHE
UNTER LOHMA = DOLNÍ LOMANY, v letech 1900-1948 Dolní Lom , katastr, dnes část Františkových Lázní, CHE
UNTER LOSAU = DOLNÍ LAŽA-NY, katastr, dříve Dolní Losov (1900-1948), 2 km východně Lipové, obec Mýtina, CHE
UNTER SCHÖN = DOLNÍ DVORY (od 1948), katastr, část obce Maškov, vých.Chebu, CHE
UNTER SCHÖNBACH = DOLNÍ LUBY (od roku 1948), samostatná obec-katastr, SKA
Unteres Fischhaus = Dolní rybárna, býv.obec Horní Lomany, CHE
UNTER-LINDAU = DOLNÍ LIPINA (do roku 1952 DOLNÍ LINDOV), katastr, pol. obec Stebnice, CHE
UNTER-PILMERSREUTH = DOLNÍ PELHŘIMOV (po roce 1948), dř. Dolní Pilmersreuth, katastr, obec Pelhřimov, CHE

VOITERHREUTH = VOJTANOV (po roce 1948), samostatná obec-katastr, SKA

Wakdhütte = samota Waldhütte, obec Kopanina, SKA
WALLHOF = LESNÁ (původní český název byl Valdov), katastr, obec Nový Kostel, SKA
WATZGENREUTH = VACKOVEC (není známo, po roce 1948), samostatná obec-katastr, SKA
WATZKENREUTH = VACKOV u Lubů (po roce 1948), samostatná obec-katastr, SKA
Weissmühle = Bílý mlýn, obec Skalná, SKA
Wernermühle = Wernerův mlýn, obec Nová Ves, SKA
WERNERSREUTH = VERNÉŘOV u AŠE (od roku 1948), samostatná obec-katastr, AŠ
Wetterhütte = samota Wetterhütte, obec Skalná, SKA
Wies = samota Wies, obec Háje u Chebu, CHE
Wildenhof = samota Wildenhof, jižně samoty Hechthau, obec Háje u Chebu, CHE
WILDSTEIN = SKALNÁ (1900-1952 Vildštejn), soudní okresní město, SKA
WOGAU = VOKOV (již 1900), katastr, obec Třebeň, CHE
Wöllnerhäuser = samota Wöllnerhäuser, obec Luby, SKA
Wöllnerhof = dvůr Wöllnerhof, obec Horní Luby, SKA

ZETTENDORF = CETNOV (po roce 1952), katastr, obec na severním břehu nádrže Skalka, pol.obec Pomezí n.O. , CHE
Ziegelhütte = Cihelna, pol. obec Pomezí n.O., CHE
ZWEITELSREUTH = ČIŽEBNÁ (od roku 1948), samostatná obec-katastr východně Nového Kostela, SKA

(zdroj: http://hamelika.webz.cz/h97-05+06.htm)

Legenda, poznámky:
(1) nejedná se o křemenec (tj. sedimentární, chemogenní horninu) ale mohutnou žílu "vícegeneračního křemene" (=silicifikovaný mylonit)  na "ašském zlomu" (též tzv. "český křemenný val"); označení "útes" (jež je z hlediska geologie část mořského pobřeží charakteristických tvarů a vzniku) je též chybné, skalní výchozy vystupující nad okolní terén jsou vypreparovaným křemenným valem (s různými geomorfologickými prvky) na významné zlomové struktuře Ašska