Staré a nové cesty - projevy v terénu

Pohybovat se v terénu podle stávajících map je někdy spíš "pro zlost" než radostí; díky hospodaření a soukromým (či pronajatým) zemědělským pozemkům jsou cesty mnohdy neprůchodné - často zatarasené ohradníky a ploty; cesty dokonce neexistují díky jejich záměrnému rozorání nebo dlouhodobému nepoužívání; v současných mapách jsou vyznačeny cesty různě; najdeme cesty novodobé, které nemají s původními cestami nic společného a které plní pouze účel dostat se nejkratší cestou z bodu A do bodu B; setkáváme se s cestami, ve kterých je skryt původní účel, tj. dostat se na konkrétní místo za konkrétním účelem; často však cíle, kam cesty směřovaly, zmizely a zbyly jen "cesty/necesty"; některé novodobé cesty částečně zahrnují i ty staré, jindy je zcela nahrazují, jdou jinudy a účel starých cest (čímž myslím velmi starých cest, fungujících již od středověku a možná i déle) zcela zaniknul; takové staré cesty si bere zpět "příroda" velmi rychle; v terénu je lze identifikovat jeho důkladným osobním poznáním (prochozením); "od stolu" je možné cesty zkoumat díky modernímu leteckému laserovému skenování (1) a jeho výsledkům - existenci (a dostupnosti) velmi přesných (4) povrchových (výškopisných) map terénu (2, 3)...

stare-a-nove-cesty-01-obraz-v-terenu-mokriny-a-okoli

mokriny-turisticka-01

mokriny-letecka-01

... příklad různých cest v okolí ortorulových mokřinských lomů... (= pořídit detailní snímky z míst a srovnání informací z různých druhů map - turistické tištěné, mapy-on-line, staré vojenské, historické atd.)

xxx

... příklad vyznačené avšak rozorané cesty (Č.Luh-křemenný val)...

xxx

... příklad staré cesty, jež zanikla v důsledku vybudování cesty nové (a. lom, výstavba přehrady)...

xxx

... příklad velmi dlouho používané cesty (u Adlerových schodů)...

xxx

... příklad velmi staré a kdysi frekventované cesty (u Prechtlova mlýna)...

xxx

... text v přípravě...

LEGENDA A POZNÁMKY:

(1) LLS = letecké laserové skenování je jednou z dlouhodobě vyvíjených metod tzv. dálkového průzkumu Země (DPZ). Tímto pojmem označujeme postupy, jejichž úkolem je získávání informací o povrchové vrstvě Země (jinými slovy informace o tom, kde se co nachází, jakou formu to má a jak je to daleko) bez přímého kontaktu s ní. Jsou založeny na měření intenzity přirozeně nebo uměle emitovaného a odraženého elektromagnetického záření, jehož hodnotu převádějí na elektr. signál a ten zaznamenávají v podobě digitálních dat.
(zdroj: Jan John – Martin Gojda: Archeologie a letecké laserové skenování krajiny, dostupné on-line)
(2) povrch terénu - DMR 5G (digitální model reliéfu 5. generace) získaný v letech 2009-2013 v rámci společných projektů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), Ministerstva obrany (MO) a Ministerstva zemědělství (MZe) České republiky s názvem „Projekt tvorby nového výškopisu České republiky“ (Praha: Zeměměřický úřad 2008). Metodickým a procesním východiskem pro zpracování dat byl „Realizační projekt zpracování výškopisných dat“ (Praha: Zeměměřický úřad 2009).
(zdroj: TECHNICKÁ ZPRÁVA K DIGITÁLNÍMU MODELU RELIÉFU 5. GENERACE DMR 5G, Zeměměřický úřad, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad, 12/2016)
(3) podrobněji o výškopisných mapách "ZABAGED" a kompletní informace o Geoportálu ČÚZK
(4) s úplnou střední chybou výšky 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu
(zdroj: on-line)
(5) xxx