Zvětrávání hornin a horninový cyklus

Zvětrávání

Je souborem změn, které prodělávají horniny na zemském povrchu vlivem vnějších geologických (tzv. exogenních) činitelů (např. působením atmosféry, vody, ledu, kolísající teploty a činností organismů). Jde o určité přizpůsobování se hornin povrchovým podmínkám, zejména nízkým teplotám a tlakům, dostatku kyslíku a vody. Výsledkem uvedených procesů jsou četné zvětrávací produkty, kterými mohou být minerály, úlomky hornin, ionty a plyny. Má povahu fyzikálních nebo chemických procesů, které mohou probíhat za spoluúčasti živých organismů. Zvětrávání může v průběhu času (často velmi rychle, stačí se podívat na stav řady městských fasád), vést k rozpadu hornin a následné erozi
, které vede k celkovému přetvoření tváře krajiny.

Zvětrávání je soubor procesů, významně se podílejících na modelaci reliéfu a zasahujících do látkových cyklů probíhajících na Zemi. Dochází k tomu, že horniny a minerály vzniklé za určitých fyzikálních podmínek (jiných než na povrchu Země) reagují s vnějšími činiteli a přizpůsobují se novému prostředí a podmínkám a stávají se v tomto prostředí a podmínkách stabilní. Výsledkem jsou tedy stabilní rezidua a nesoudržný zvětralý materiál, který je dále za neustálého opracovávání a třídění přemisťován (vzduchem, řekami, gravitací) do depresí zemského povrchu, kde se ukládá.

obrázek v přípravě

... skalní výchoz ortorul se rozpadá podél puklin a podobných nehomogenit ve větší bloky
(Nový Žďár; foto ZN, červenec 2020)

obrázek v přípravě

... větší bloky větrají na menší kusy (zde se například blok horniny pukl podle původní žilky pegmatitového vývoje, kam se dostala voda) a dál (geometrickou řadou) na menší a menší kameny...
(Nový Žďár; foto ZN, červenec 2020)

obrázek v přípravě

... ze skalního výchozu se odlamují menší kusy podlouhlého tvaru, jež se dál rychle rozpadají...
(Nový Žďár; foto ZN, červenec 2020)

roubikovy_rozpad_ortoruly

... tzv. "roubíkové" větrání ortorul - hornina se rozpadá podél nevýrazných ploch foliace (a lokálně podle lineace - protažení živců) dál na malé kousky...
(Nový Žďár; foto ZN, červenec 2020)


roubikovy_rozpad_ortoruly_detail

... tzv. "roubíkové" větrání ortorul - detail...
(Nový Žďár; foto ZN, červenec 2020)

obrázek v přípravě

... v důsledku působení vody, mrazu, sněhu, střídání teplot, kyslíku a biosféry (tzv. exogenních činitelů) se původně pevná hornina rozpadá až na "písek"...
(Nový Žďár; foto ZN, červenec 2020)

obrázek v přípravě

... v důsledku pronikání kořenů stromů (rostlin) do puklin vznikají místa, kde hornina rychle větrá a rozpadá se...
(Hazlovsko; foto ZN, xxxx yyyy)

Pronikání kořenů rostlin do skalního podloží představuje nejvýznamnější fyzikální zvětrávání biologického původu, které je nejčastější v podmínkách humidního klimatu (kde srážky jsou větší než odpařování a přebytek vody odtéká v povrchových tocích). Současně se svým růstem zvětšují rostliny svůj kořenový systém, který postupně prorůstá drobnými puklinami a trhlinami v hornině a tyto mechanicky rozšiřuje. Destrukční účinky se mohu násobit kývavými pohyby, které se na kořeny přenášejí z kmenů stromovitých rostlin. Současně s mechanickým působením podporuje kořenový systém v omezené míře i zvětrávání chemické, neboť v bezprostřední blízkosti rostlinných kořenů dochází v důsledku vzájemné látkové výměny mezi rostlinou a okolím k vylučování slabých organických kyselin, které horninu postupně naleptávají. V menším rozsahu se na procesech mechanické destrukce hornin podílejí také vrtaví živočichové, jako jsou někteří mlži, gastropodi, larvy hmyzu nebo červů.

horninovy_cyklus_spicak

zdroj: Geologické procesy zapsané v horninách - geopark Spořilov, vydal Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., říjen 2021, 4. vydání, ISBN 978-80-907882-2-0, editor L. Špičáková, autoři textu: L. Špičáková a kol.

"Tak jako vše v přírodě mají i horniny vymezeny svou existenci časem. Mohou na jedné straně vznikat, ale na druhé straně musí po delší či kratší době zaniknout, aby daly vznik horninám novým. To vše je ovlivňováno takzvanými endogenními a exogenními procesy.

Endogenní procesy jsou geologické děje, které probíhají v litosféře pod povrchem Země. Oproti tomu exogenní procesy probíhají na povrchu litosféry, obvykle za přispění vlivu atmosféry, hydrosféry a často i biosféry. Vzájemné působení endogenních a exogenních procesů tvoří dohromady horninový nebo taky geologický cyklus, který je zachycen na obrázku."


cyklus

zdroj: http://geologie.vsb.cz/PETROLOGIE2013/horninovy-cyklus.htm

kolobeh_hornin_v_prirode_schematicka_predstava

zdroj: 

další zdroje:

http://geologie.vsb.cz/geologie/kapitoly/8_EXOGENN%C3%8D_PROCESY/8_exo_geod_procesy.htm