Kvarcit - kvarcitický fylit

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"text v přípravě"

CO JSOU KVARCITY A KVARCITICKÉ FYLITY?

text v přípravě

VYUŽITÍ:

text v přípravě

PŮVOD JMEN:

text v přípravě

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE KVARCITY A KVARCITICKÉ FYLITY NAJDEME A JAK VYPADAJÍ?

text v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

text v přípravě


poznámky:

Metakvarcit

Světle šedé horniny, někdy zbarvené pigmentem do červena, zelena nebo tmavě šedé barvy. Textura je masivní, struktura homeoblastická – granoblastická.
Matakvarcit je téměř monominerální křemenná hornina s malým podílem ostatních minerálů, které se používají pro zpřesnění názvu, např. sericit, muskovit, grafit, sillimanit, biotit nebo pyroxen. Přítomnost těchto minerálů je závislá na původním složení horniny a metamorfních podmínkách. Ve facii zelených břidlic vznikají sericitový nebo chlorit-sericitový kvarcit, v nižší amfibolitové facii muskovitový nebo biotitový kvarcit a ve vyšší amfibolitové facii až sillimanit-biotitový kvarcit. Původními horninami jsou převážně psamity (pískovce, arkózy) jejichž složení matrix ovlivňuje vznik vedlejších minerálů. Metakvarcity s vyšším podílem slíd a živců volně přecházejí do rul a přechodné horniny se označují jako kvarcitové ruly.

V ČR tvoří kvarcity vložky v metamorfovaných komplexech moldanubika, silezika nebo krušnohorského krystalinika.

https://atlas.horniny.sci.muni.cz/metamorfovane/metakvarcit.html