Kvarcit - kvarcitický fylit

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"text v přípravě"

CO JSOU KVARCITY A KVARCITICKÉ FYLITY?

text v přípravě

VYUŽITÍ:

text v přípravě

PŮVOD JMEN:

text v přípravě

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE KVARCITY A KVARCITICKÉ FYLITY NAJDEME A JAK VYPADAJÍ?

text v přípravě

LEGENDA A POZNÁMKY:

text v přípravě

---

poznámky:

Metakvarcit

Světle šedé horniny, někdy zbarvené pigmentem do červena, zelena nebo tmavě šedé barvy. Textura je masivní, struktura homeoblastická – granoblastická.
Matakvarcit je téměř monominerální křemenná hornina s malým podílem ostatních minerálů, které se používají pro zpřesnění názvu, např. sericit, muskovit, grafit, sillimanit, biotit nebo pyroxen. Přítomnost těchto minerálů je závislá na původním složení horniny a metamorfních podmínkách. Ve facii zelených břidlic vznikají sericitový nebo chlorit-sericitový kvarcit, v nižší amfibolitové facii muskovitový nebo biotitový kvarcit a ve vyšší amfibolitové facii až sillimanit-biotitový kvarcit. Původními horninami jsou převážně psamity (pískovce, arkózy) jejichž složení matrix ovlivňuje vznik vedlejších minerálů. Metakvarcity s vyšším podílem slíd a živců volně přecházejí do rul a přechodné horniny se označují jako kvarcitové ruly.
V ČR tvoří kvarcity vložky v metamorfovaných komplexech moldanubika, silezika nebo krušnohorského krystalinika.
(zdroj: https://atlas.horniny.sci.muni.cz/metamorfovane/metakvarcit.html)

KLASIFIKACE
Z KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ
KVARCIT
Vznik a složení. Kvarcity vznikají regionální metamorfózou pískovců nebo křemenců. Jsou to horniny obsahující více než 70 obj.% křemene. Charakter dalších složek kvarcitů závisí na složení výchozího sedimentu (především na charakteru tmelu)a na stupni metamorfózy. Epizonálně metamorfované kvarcity mohou obsahovat jemné šupinky muskovitu (sericitu) a někdy též chloritu (jde o sericitické nebo chloriticko-sericitické kvarcity). Při silnější metamorfóze je v kvarcitech místo sericitu přítomen lupínkovitý muskovit (jde o muskovitické kvarcity) a místo chloritu se tvoří biotit (jde o muskoviticko-biotitické kvarcity) a někdy vzniká i kyselý plagioklas. V katazonálně metamorfovaných kvarcitech jsou hojněji přítomny živce (zastoupené nejen plagioklasy, ale i draselným živcem) a na jejich složení se též podílí muskovit, biotit, granát, sillimanit, cordierit, amfibol, diopsid a další minerály. Ubýváním křemene kvarcity plynule přecházejí do jiných regionálně metamorfovaných hornin - fylitů, svorů a rul (pararul), s nimiž se obvykle vyskytují.
Struktura a textura. Kvarcity jsou zpravidla jemnozrnné až středně zrnité. Kvarcity s relativně vyšším podílem fylosilikátů mívají makroskopicky výraznou plošně paralelní texturu, která se projevuje zejména u sericitických kvarcitů, jejichž foliační plochy bývají stříbřitě lesklé. Struktura kvarcitů je granoblastická. Kvarcity jsou nejčastěji šedobílé nebo světle šedé, ale mohou být i nažloutlé, načervenalé, nahnědlé i černě zbarvené grafitickou příměsí.
Výskyt. Kvarcity jsou rozšířeny především v Krušných horách, Krkonoších a Hrubém Jeseníku.
(zdroj: http://geologie.vsb.cz/PETROLOGIE2013/metamorfovane-regionalne-kvarcit.htm)