Geomorfologie Ašska

xxx

Část mapy geomorfologického členění České republiky, tak jak bylo zpracováno v letech 1994-1998 zákresem do Základních map ČR v měřítku 1:100 000 RNDr. Břetislavem Balatkou, CSc. pro Zeměměřický úřad...zdroj: https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/

 obrázek v přípravě

... skalní okénko vzniklo vzniklo selektivním zvětráváním svorů - velmi vzácný a ojedinělý úkaz