Ortorula - "typ 2"

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"text v přípravě"

CO JE ORTORULA - "TYP 2"?

text v přípravě

VYUŽITÍ:

text v přípravě

PŮVOD JMÉNA:

text v přípravě

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

text v přípravě

KDE ORTORULU - "TYP 2" NAJDEME A JAK VYPADÁ?

xxxxx

ortorula-typ-2-lomy-mokriny-za-skolou-dmrg5

... v Mokřinách "za školou" jsou dva velké staré lomy v ortorule, blíže zástavby je zřejmě nejstarší lom, dnes zavezený stavební (aj. ?) sutí (žlutá šipka), dále je velký, dobře zachovaný lom, prokazatelně založený již před rokem 1865 (dle vytesaného nápisu - viz níže); ve svahu pod lomem byly těženy ortorulové zvětraliny ("svahoviny"), poskytující nekvalitní "písek" (zelená elipsa a dále východním směrem); dům pod lomem mohl souviset s těžbou ve velkém lomu (?) nad ním, do velkého lomu vedla (dnes nepoužívaná) cesta (bílá šipka); nedaleko velkého lomu je menší lůmek (červená šipka); jihovýchodním směrem jsou malé lůmky (modrá elipsa), jež byly (podle dobře patrných starých cest) místně hojně využívány, patrně ještě dříve (?), než byl založen "velký lom"; všechny lomy jsou dnes v lesních porostech a různě zarostlé vegetací... text v přípravě...

ortorula-lomy-mokriny-za-skolou-1485

xxx

LEGENDA A POZNÁMKY:

text v přípravě

... přeměněná hornina - "muskovitická až biotit muskovitická" ortorula prevariského (prvohorního (2)) stáří, drobnozrnná až středně zrnitá, má podobné složení jako žula (křemen, živce, slídy) avšak zcela jinou stavbu (strukturu a texturu); na obrázku je ...
(Mokřiny; foto ZN, říjen 2021, sběr květen 2020)

(2) spodní paleozoikum; stáří původních granitoidních hornin, ze kterých ortoruly vznikly je nejasné, pravděpodobně se jednalo o kyselá magmata (nějaký typ granitů?)