Aplit

"Aplitové žíly jsou běžnou součástí všech žul (a občas i ortorul)..."

KUCHAŘKA PRO ZAČÁTEČNÍKY:

"text v přípravě"

CO JE APLIT?

Aplity (resp. aplitické žuly či granitové aplity) tvoří pravé nebo ložní žíly pronikající staršími horninami podél puklin (nebo vrstevních spár) a mají charakter tenkých deskovitých těles (1), primárně jsou vázány na granity; krystalizace magmatu - proniklého do volných prostor rozevřených puklin - probíhala rychle a výsledná stejnoměrně zrnitá hornina je tak zpravidla mnohem jemnozrnnnější (zde zrna kolem 1 mm (2)), než okolí; aplit má světlou barvu a podobné složení jako granit, minerály při jeho vzniku krystalovaly "současně" (!).

VYUŽITÍ:

xxx.

PŮVOD JMÉNA:

xxx

BYLO - NEBYLO (... SPÍŠ ALE BYLO, NEŽ NEBYLO):

Aplitové žíly vznikaly po utuhnutí žulového masivu (i syngeneticky při jeho tuhnutí), zejména "natlačením" zbytkové taveniny do rozevřených puklin hornin.

KDE APLIT NAJDEME A JAK VYPADÁ?

xxx

P1010130_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_krizeni_zil_aplitu_a_01_1

... různé žíly aplitu a jejich křížení... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010138_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_krizeni_zil_aplitu_detail_a_01

... situace v terénu - křížení žil granitových aplitů - nahoře vidíme pěkně vypreparovanou tenkou žílu "jednoduchého" aplitu, v pravé části se tato žíla kříží s tlustší zonální žílou aplitu; žíly vznikly v otevřených puklinách horninového masivu porfyrického granitu (= veškerá okolní hornina kolem žil)... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010150_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_jednoducha_zila_aplitu_detail_a_01

... detail tenké žíly "jednoduchého" aplitu, později porušené... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010139_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_jednoducha_zila_aplitu_detail_a_01

... detail vypreparované tenké žíly "jednoduchého" aplitu, který "hůř" zvětrává (6)... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010138_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_krizeni_zil_aplitu_detail_a_01

... detail křížení aplitových žil (naznačeno čarami)... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010135_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_zila_zonalniho_aplitu_a_01

... detail tlustší žíly granitového aplitu se symetricky zonálním vývojem; jde o tzv. pravou žílu, jež proráží porfyrický biotitický granit (typ G1), resp. tvoří výplň kdysi otevřené pukliny... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

P1010010_GeoVychazky_GeologieAsska_Nepustil_Smrciny_a_01

... aplit má světlou barvu a podobné složení jako granit, minerály při jeho vzniku krystalovaly "současně" (!); v tomto konkrétním případě je to živec (3) a křemen, v malém množství slída (muskovit a biotit); bílá zrna živců jsou hypidiomorfně omezena, zrna křemene (hnědě zabarvená až čirá) jsou omezena alotriomorfně (4); na vzorku vlevo je patrna hrubá struktura granitu v okolí aplitové žíly; žluto-rezaté zabarvení pravého vzorku je způsobeno oxidy železa (větrání biotitu); tmavá část vzorku (zcela vpravo) je vzhled zvětralého povrchu horniny... (Hazlovsko - údolí Slatinného potoka; foto ZN, 13. února 2022)

obrázek v přípravě

... žíly s aplitickým vývojem se vyskytují i v ortorulách, jež jsou starší než granity a jejich přeměna z granitů na ortoruly pravděpodobně proběhla (jeden z názorů) syngeneticky s konsolidací granitů; situace je zaznamenána v blízkosti styku granitu a ortoruly (5)... (Nový Žďár - výchoz ortorul; foto ZN, 12. února 2021)

LEGENDA A POZNÁMKY, ODKAZY NA STUDIJNÍ MATERIÁLY:

(1) aplit tvoří poměrně slabé žíly uvnitř granitů, často pospolu s pegmatity, do nichž může přecházet; většina aplitů vzniká z reziduí unikajících z tuhnoucích granitů (obsahují-li roztoky těkavé látky, vzniká pegmatit, v opačném případě aplit); existují též aplity jiného složení (např. syenitový nebo dioritový)
(2) zrna do 2 mm = aplit, zrna nad 2 mm = pegmatit (J. Zimák: Petrografie magmatitů, katedra geologie PřF UP Olomouc, říjen 2005, str. 31) 
(3) cca mikroklin + kyselý plagioklas (oligoklas)?
(4) struktura aplitů je obvykle panalotriomorfní (synonymum "aplitická") = hornina je složena z alotriomorfních zrn (minerály nemají vlastní krystalové tvary), jež krystalovaly "současně" s přechodem do hypidiomorfně zrnité struktury (zrna jsou částečně omezena krystalovými plochami)
(5) jedná se tedy (?) o taveninu z granitového masivu proniklou do otevřených puklin v ortorule nebo žíly vzniklé krystalizací minerálů z fluid (?) pocházejích z granitu (místy mají tyto žíly i charakter pegmatitů)
(6) Aplity jsou velmi kyselé a jemnozrnné horniny, složené z křemene, ortoklasu a kyselých plagioklasů. Jsou obtížně zvětratelné, a aplitové žíly – které často prorážejí masivy kyselých i neutrálních hornin – se projevují v terénu v podobě valů a hřbetů. 
(zdroj: skripta Geologie,  Aleš Bajer, Aleš Kučera, Valerie Vranová, Mendelova univerzita v Brně, LDf, 2018 (?), dostupné on-line)