Antropogenní tvary v ašském terénu

text v přípravě

Poklesová sníženina

Je těžební antropogenní tvar, který vzniká na povrchu území, které je ovlivněno hlubinnou těžbou (poddolováním). Poklesové sníženiny mají tvar plochých sníženin, často bezodtokových, zatopených vodou nebo zabahněných. Vznikají v důsledku toho, že při vyrubání ložiska vzniká v nadložních horninách napětí, které se po prolomení nebo pružné deformaci nadložní vrstvy a zavalení vyrubaného prostoru vyrovná. Prostor vzniklý nad závalem se dále zavaluje a tento pohyb postupně přechází až na povrch terénu. K viditelnému poklesání povrchu dochází až po určité době, závislé na báňsko-technických podmínkách, a to v rozsahu jednoho až několika let. Jedním z typů poklesových sníženin jsou pinky. Poklesové sníženiny se na našem území vyskytují jako pozůstatek středověké těžby polymetalických rud. Jejich rozšíření je vázané na poddolované území různých rudných revírů (např. Zlatohorský rudný revír, okolí Stříbra, Příbramsko) a místních těžeb.

Jakékoliv tvary v terénu jsou dobře viditelné v digitálních mapách terénu, jež jsou ve výškovém rozlišení s přesností 0,18 m (v terénu bez vegetace) a 0,30 m (v terénu s vegetací). Pinky jsou zřetelné jako tmavé sníženiny. Kolem nich jsou odvaly (obvykle vytěžená nepotřebná hlušina).

(zdroj dat: 3)

pinkove_tahy_v_okoli_vrchu_Haj

zatím nedatované dolování v okolí vrchu Háj (zřejmě polymetalické rudy) - "souvislé pinkové tahy protáhlé od JZ k SV", pohled na terén bez vegetace (zdroj dat: 1)

pinkove_tahy_v_okoli_vrchu_Haj_detail

detail části "pinkových tahů" v okolí vrchu Háj a sjezdovek, s vrstevnicemi a infrastrukturou (zdroj dat: 1)

obrázek v přípravě

...dolování v okolí Vernéřova - lokalita "Na pískách", "Zinnberg" - "pinkový tah dlouhý cca 700 m", pohled na terén bez vegetace (zdroj dat: 1)

obrázek v přípravě

"dolování" v okolí Vernéřova - lokalita "Na pískách", "Zinnberg" - částečně odtěžením materiálu zničená halda po geologickém průzkumu v šedesátých letech min. století, pohled na terén bez vegetace (zdroj dat: 1)

u_lomu_pinky_lomy_kvarcity_dmr5g

"dolování" na lokalitě "U LOMU" - kvarcity - pinky a lomy, pohled na terén bez vegetace (zdroj dat: 1)

u_lomu_kvarcity_prolnuti_dmr5g_zakl_mapa_1ku_10000

dolování na lokalitě "U LOMU" - kvarcity - pinky a lomy, s vrstevnicemi a infrastrukturou (zdroj dat: 1)


antropogenni_tvary_podurovnove_nadurovnove

(zdroj dat: 2)

obr02_zvetseny
(zdroj dat 4)

zdroje dat:
1) Geoprohlížeč-Zeměměřičský úřad (ČUZK) - základní mapa v měřítku 1 : 10 000 + DMR 5G
2) http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/9_reli%C3%A9f/9_typy_tvary_reli%C3%A9fu.htm
3) https://geography.upol.cz/soubory/studium/e-ucebnice/Smolova-2010/index.html 
4) https://is.muni.cz/elportal/estud/pedf/js10/antropog/web/index.html 
5)