Geodiverzita, krajinná sféra a ochrana přírody

"... málokdo z nás si uvědomuje prostou věc - prvoplánově je tu příroda (pro nás trochu uchopitelná pouze v tzv. krajinné sféře, v zanedbatelném časovém rozpětí) a pak až člověk. Všichni jsme tu totiž pouhým nezměřitelným zábleskem (2) a na jakékoliv škále "života" Vesmíru a Země nezobrazitelní!"

GEODIVERZITA

Pojem geodiverzita označuje rozmanitost zemských materiálů, forem a procesů, které tvoří a formují Zemi, ať už jako celku, či určité části. Relevantní materiály zahrnují nerosty, horniny, fosílie, půdy a vodu. Formy jsou vrásy, zlomy, povrchové tvary a jiné morfologické pojmy a vztahy mezi zemskými materiály. Všechny přírodní procesy, které vedou ke změnám materiálů či forem (jako jsou tektonika, sedimentační procesy, či vývoj půdy) představují další aspekt geodiverzity. Do pojmu geodiverzita mají být zahrnovány procesy způsobené člověkem - terénní úpravy, betonování, těžba. (4)

"Geodiverzita zahrnuje celou šíři zemských rysů, včetně geologických, geomorfologických, paleontologických, půdních, hydrologických a atmosférických prvků, systémů a procesů." (Australian Natural Heritage Charter, 1997) (6)
"Geodiverzita, tedy pestrost podkladů, tvarů reliéfu a mikroklimaticky odlišných stanovišť, vede k biodiverzitě jako druhové pestrosti." (5)

KRAJINA V PROMĚNÁCH

O příběhu krajiny Ašska pojednává zajímavý projekt: "Krajina v proměnách" (1)

pribeh-krajina-asska-krajina-v-promenach

KRAJINNÁ SFÉRA

xxx
text v přípravě

OCHRANA PŘÍRODY

Co vše a kde je v ČR chráněno, najdeme v Digitálním registru ÚSOP (3) (ústřední seznam ochrany přírody):

mapa-digitalni-registr-USOP

zvlaste_cranena_uzemi_karlo_kraje_upraveno

... výřez z mapy...
zdroj: TÁJEK, Přemysl; MATĚJŮ, Jan; MELICHAR, Vladimír; CHOCHEL, Martin a KRÁSA, Petr. Zvláště chráněná území Karlovarského kraje. [Karlovy Vary]: Karlovarský kraj, 2023. ISBN 978-80-88017-42-4.

LEGENDA A POZNÁMKY:

(1) V rámci projektu č. 293 "Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice" vznikla interaktivní prezentace. Projekt byl realizován ve spolupráci institucí a podpořen z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
(2) možná i omylem nebo dokonce - jak tvrdí Marek Orko Vácha - experimentem
(3) zdroj: https://drusop.nature.cz/portal/
(4) zdroj: https://www.enviwiki.cz/wiki/Geodiverzita; výklad zde tvrdí, že "Do pojmu geodiverzita nejsou zahrnovány procesy způsobené člověkem - terénní úpravy, betonování, těžba.", což není správný a úplný pohled; dokládá to ve svých pracích například náš významný přírodovědec Vojen Ložek
(5) zdroj: Příroda a kulturní diverzita krajiny Českého krasu, Václav Cílek | 6. 12. 2021|Vesmír 100, 723, 2021/12
(6) zdroj: Geodiverzita, Geologická rozmanitost Čech, Václav Cílek, | 5. 2. 2000 | Vesmír 79, 95, 2000/2
(7) xxx

UŽITEČNÉ ODKAZY:

xxx